نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر محصول تجاری پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری به‌مدت 8 هفته انجام شد. این آزمایش در قالب یک تیمار شاهد و 3 تیمار آزمایشی هر یک با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پروتکسین به‌میزان 5/0، 1 و 5/1 گرم در هر کیلوگرم جیره به‌کار برده شد. ماهی‌ها هر روز در 3 نوبت و با فاصله زمانی 8 ساعت مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که این محصول پروبیوتیکی بر معیارهای تغذیه‌ای مانند ضریب تبدیل غذایی (FCR)، نرخ رشد ویژه (SGR)، شاخص افزایش وزن بدن (BWI) و ضریب چاقی (K) تأثیر معنی‌داری نداشت (05/0p < /em>>)، در حالی‌که بر میزان پروتئین و چربی خام لاشه این ماهی تأثیر معنی‌داری داشت (05/0p < /em><). بیش‌ترین سطح پروتئین خام در تیمارهای آزمایشی 1 و 2 مشاهده گردید که با تیمار شاهد و تیمار 3 اختلاف معنی‌دار آماری داشت (05/0p < /em><). بیش‌ترین سطوح چربی خام نیز در تیمار شاهد و تیمار آزمایشی 3 مشاهده شد و اختلاف معنی‌داری با تیمارهای آزمایشی 1و 2 داشت (05/0p < /em><). این آزمایش نشان داد که محصول پروبیوتیکی پروتکسین اگرچه بر معیارهای رشد تاس‌ماهی سیبری تأثیر معنی‌دار نداشت، اما توانست موجب افزایش سطوح مواد مغذی لاشه این ماهی گردد که می‌تواند در افزایش کیفیت گوشت این ماهی برای پرورش‌دهندگان باارزش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of protexin probiotic product on some growth parameters and body compositions of the cultured siberian sturgeon (Acipenser baeri)

چکیده [English]

Abstract[1]
The present research was conducted with the purpose of evaluating the effect of protexin probiotic commercial product on some growth parameters and body compositions of the Siberian sturgeon for 8 weeks. The experiment was performed using one control treatment and three experimental treatments with three replications. This commercial product was used at three levels of 0.5, 1 and 1.5 g/kg diet. The fishes were fed three times a day with 8-hour intervals. The results showed that this probiotic product had not statistical significant differences on feed parameters such as food conversion ratio (FCR), specific growth rate (SGR), body weight increase index (BWI) and condition factor (K) (p < /em>>0.05). The results was shown statistical significant differences on crude protein and lipid levels in the fish carcass (p < /em><0.05). The highest crude protein levels were observed in experimental treatments 1 and 2 which had significant statistical differences with those of the control treatment and treatment 3 (p < /em><0.05). The highest crude lipid levels were observed in the control treatment and treatment 3 and had significant statistical differences with those of experimental treatments 1 and 2 (p < /em><0.05). This experiment revealed that protexin probiotic product did not have any statistical significant differences on the growth parameters of the Siberian sturgeon, but increased nutrition levels in the fish carcass which could be valuable for fish farmer in terms of improving the quality of its meat.*- Corresponding Authors; Email: kathy.mahmoudi@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Probiotic
  • protexin
  • Siberian sturgeon
  • body composition
  • growth parameters