نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده[1]
به‌منظور مدیریت بهینه در دریاچه سد لار که در 7 کیلومتری شمال روستای پلور بر روی رودخانه لار (جاده
هراز- تهران) احداث شده، پارامترهای لیمنولوژیک و بیولوژیک از جمله شناسایی، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون‌ها و تغییرات آن­ها طی 6 مرحله نمونه‌برداری به‌صورت ماهانه از خردادماه تا آبان‌ماه سال 1385 انجام پذیرفت. نمونه‌ها
توسط تور پلانکتون‌گیر کمرشکن 55 میکرون و از اعماق مختلف (لایه‌های 5-0، 10-5، 20-10، 30-20 و 40-30 متری) برداشته و توسط فرمالین 4 درصد تثبیت و در آزمایشگاه با میکروسکوپ معکوس مطالعه شدند.
غالبیت زئوپلانکتونی در این سد مخزنی با راسته آنتن منشعبان بود که 71/48 درصد جمعیت سالانه را تشکیل می­دادند. نمونه‌های غالب آن گونه­های Bosmina sp.، Daphnia polex و Daphnia longspina و مرحله جنینی آنتن منشعبان بود. راسته گردان­تنان با فراوانی 81/41 درصد با گونه­های Polyarthera sp.، Asplanchna sp.، Collotheca sp.، Notholca sp.، Philodina sp. وSyncheata sp.  در رده دوم قرار داشتند. راسته مژک‌داران با فراوانی 21/6 درصد با تنها گونه sp. Tintinnidiumدر رده سوم قرار داشته و در نهایت راسته آخر یعنی پاروپایان با فراوانی 12/3 درصد با جنس Cyclops در رده چهارم قرار داشتند. در این بررسی در مجموع چهار راسته زئوپلانکتونی در 13 جنس شناسایی گردید. میانگین بیش‌ترین تراکم سلول‌های زئوپلانکتونی در تمامی ماه‌های نمونه‌برداری به راسته آنتن منشعبان به تعداد 40/123±83/6311 عدد در هر مترمکعب بود، در حالی‌که شهریورماه با 12/1475±1875 عدد در هر مترمکعب کم‌ترین تعداد را به خود اختصاص داد و رتبه دوم راسته گردان­تنان با میانگین 38/115±66/5411 عدد در هر مترمکعب قرار داشت که مجدداً کم‌ترین میانگین ماهیانه در شهریورماه به تعداد 10/73±75/4993 عدد در مترمکعب شمارش شد. طبق آزمون‌های غیرپارامتریک کروسکال- والیس و من‌- ویتنی بین فراوانی زئوپلانکتون‌ها در ایستگاه‌ها و ماه‌های مختلف اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت (05/0p < /em><)، ولی بین اعماق مختلف هیچ اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشد (05/0p < /em>>). مطالعات بیولوژیک نشان داد که پتانسیل تولید پلانکتونی در این دریاچه بسیار پایین است و با توجه به موقعیت مکانی اختلاف درجه حرارت چشم‌گیری در فصل‌های مختلف سال به‌خصوص در فصل پاییز و زمستان وجود دارد که این موضوع از نظر بیولوژیکی دارای اهمیت است.*مسئول مکاتبه: salavatian_2002@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Abundance and distribution of Zooplankton in Laar reservoir (Tehran)

چکیده [English]

Abstract[1]
For optimum management in Laar Lake, limnological and biological parameters such as identification, density and distribution of zooplanktons were done during 6 months from June to October in 2006. Samples were taken by simple plankton net (55 μm mesh size) from various depth layers (0-5 m, 5-10 m, 10-20 m, 20-30 m, 30-40 m) and were fixed with formalin 4%.
In the laboratory they were studied with inverted microscope. The order of Cladocera
was predominant, and comprised 48.71% of population annually, predominate genera were Bosmina sp., Daphnia pulex, Daphnia longspina and embryonic Cladocerus. The order of Rotatoria comprised the second position with genera of Asplanchna sp., Collotheca sp < em>., Notholca
sp., Philodina sp., Polyarthera sp < em>. and Syncheata
sp < em>. (percentage composition 41.81). Ciliophora order was represented by one genus, Tintinnidium sp., (percentage composition 6.21) was at third position, Copepoda with 3.12 percentage composition two genera Cyclops and Copepoda Naupli. In this survey, we distinguished 13 genera in 4 zooplanktonic orders. For the sampling all monthly, mean of dominant zooplanktonic density belonged to Cladocera order (6311.83±123.40 ind./m3) while they reached minimum in September by (1875±1475.12 ind./m3) Rotatoria were the second level with mean of 5411.66±115.39 ind./m3 reaching minimum with 4993.75±73.10 ind./m3 were in September. Non-parametric analysis Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney test showed that there were statistical significant differences (p < /em><0.05) between Zooplanktonic density in different stations and months, but there was not any statistical significant difference between different depths (p < /em>>0.05). Biological studies indicated that this reservoir has low potential for planktonic generation and due to geographical location of this dam, remarkable temperature differences can be observed in different years especially in fall and winter, which is biologically important.*- Corresponding Authors; Email: salavatian_2002@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Zooplankton
  • Density
  • Dispersion
  • Laar reservoir
  • Tehran