نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این آزمایش اثر سطوح مختلف از پروبیوتیک‌های یستچر(شامل 1/0، 2/0 و 3/0 کیلوگرم در تن)، بلوگاتکس I (شامل CFU/gfood9ج10×2، 9ج10×5 و 109×9)، بلوگاتکس II (شامل CFU/gfood9 10×2، 9 10×5 و 109×9)و مخلوطی از مقدار متوسط هر یک از آن‌ها و جیره شاهد (بدون پروبیوتیک)،در قالب یک تیمار شاهد و 10 تیمار آزمایشی بر میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 005/0±37/0 گرم و طول کل 278/0±1/3 سانتی‌متر طی مدت 60 روز مورد بررسی قرار گرفت. در طی دوره آزمایش، عملیات زیست‌سنجی هر 7 روز یک‌بار انجام شد و شاخص‌های رشد مشتمل بر طول کل، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی و درصد بقاء براساس استاندارد تعیین گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بالاترین میزان شاخص‌های رشد و تغذیه در تیمار تغذیه شده با بالاترین مقدار بلوگاتکس II بیش‌تر بوده و تفاوت معنی‌داری با سایر تیمارها داشت (05/0p < /em><). تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک از میزان وزن و ضریب رشد ویژه بالا و ضریب تبدیل غذایی کم‌تری نسبت به تیمار شاهد برخوردار بودند. اثرات مثبت ناشی از کاربرد باکتری‌های تولیدکننده اسیدلاکتیک به‌عنوان پروبیوتیک در این پژوهش به اثبات می‌رسد و باکتری‌های تولیدکننده اسیدلاکتیک می‌تواند به‌عنوان پروبیوتیک در پرورش ماهی قزل‌آلا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The use of the Yeasture and Belugatex I, II as probiotics on growth parameters and Survival of Rainbow trout, oncorhynchus mykiss larvae

چکیده [English]

Abstract[1]
In this experiment the effect of probiotic supplementation in diet of rainbow trout larvae was evaluated using Yeasure (0.1, 0.2 and 0.3 kg/metric tonn of diet), BelugatexI (2, 5 and 9×10 CFU/g food), Belugatex II (2, 5 and 9×10 CFU/g food) and a Mixture of these probiotics and a control group (with no supplemental probiotic) for 60 days. Eleven treatments in a sixty days experimental period was performed on 3300 rainbow trout larvae (oncorhynchus mykiss) in three replication. Bioassyas were performed each 7 days interval along the experiment. Growth indicies was measured, including body length, feed conversion ratio (FCR), specific growth rate (SGR), condition factor (CF) and survaivability. The results of the experiment indicated that highest growth indices (Body weight, SGR and CF) and best FCR belong to groups fed standard diet supplemented with blugatex II probiotic (9×10 CFU Belugatex I/g food). And there was a significant statistical difference between treatments (p < /em><0.05). All probiotic treatments cause better results in body weight gain, SGR, CF and FCR compared with control group. Benefical effects of lactic acid producing bacteria as supplement probiotic was proved in this study, thus using lactic acid bacteria as probiotic additive in diet of rainbow trout is recommended.*- Corresponding Authors; Email: kaveh.khorshidi@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Belugatex
  • Larvae
  • Oncorhynchus mykiss
  • Probiotic
  • Rainbow trout
  • Yeasture