نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف این مطالعه، مقایسه میزان ترکیبات شیمیایی (چربی، پروتئین و خاکستر)، مقدار رطوبت و تعیین پروفیل اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه در سه گونه ماهی (ماهی کپور معمولی، سفید و قزل‌آلای رنگین‌کمان) بوده است.میزان کمی پروتئین خام در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌طور معنی‌داری (05/0p < /em><) از دو گونه دیگر مورد مطالعه بالاتر بود ولی میزان چربی خام ماهی کپور معمولی به‌طور معنی‌داری از دو گونه دیگر بالاتر بوده است. از آنجایی‌که میزان اسیدهای چرب مهم EPA و DHA و حتی مقادیر اسیدهای چرب چند غیراشباع (PUFA) در هر سه گونه از ماهیان مشابه به هم بوده. و از طرف دیگر تفاوت‌های اندکی در نسبت اسید آمینه‌های ضروری (EAAΣ) به اسید آمینه‌های غیرضروری (NEAAΣ) در هر سه گونه مشاهده شده است، بنابراین مصرف ماهیان ارزان‌قیمت‌تری چون ماهی کپور معمولی پرورشی، ارزش غذایی پایین‌تری را برای مصرف‌کنندگان به‌دلیل داشتن خوش‌خوراکی کم‌تر و قیمت پایین‌تر در مقایسه با دو گونه دیگر قزل‌آلای رنگین‌کمان و سفید، در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of fatty acids and amino acids profile and proximate composition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), common carp (Cyprinus carpio) and kutum (Rutilus frisii kutum)

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was aimed to determine proximate composition and moisture percentage, as well as amino acid and fatty acid profiles of the three species common carp (Cyprinuscarpio), kutum (Rutilus frisii kutum), and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The amount of crude protein in rainbow trout was significantly higher (p < 0.05) than the two other species but the ration of crude fat was significantly greater in common carp than others. Since the ratio of important fatty acids like EPA and DHA and also PUFA was nearly in the same quantity, and on the other hand, the proportion of ΣEAA to ΣNEAA was too low in all the three studies species, thus the consumption of cheaper species like common carp don’t have lower nutritional value for consumers due to its lower price and lower delicacy.
 *- Corresponding Authors; Email: danialdokhani@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Amino acid and fatty acid profiles
  • proximate composition
  • Rainbow trout
  • Common carp
  • Kutum