نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در طی سالیان گذشته به‌منظور حفظ تنوع گونه‌ای ماهیان خاویاری و ذخایر آن‌ها به تکثیر مصنوعی روی آورده شده است. یکی از موارد مهم در تکثیر، شرایط محیطی مثل دما، اکسیژن، شدت جریان و... است. در این مطالعه اثر شدت جریان آب در روند انکوباسیون تخم تاس‌ماهی ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 4 شدت جریان انتخاب شد که به‌ترتیب برابر 4/2، 4/3، 4/4 و 4/5 لیتر در دقیقه بوده است. این شدت جریان‌ها با کنترل صفحات زیگزاگ انکوباتور یوشچنکو تنظیم می‌شدند. در هر سینی انکوباتور یوشچنکو میزان 1000 گرم تخم تاس‌ماهی ایرانی انتقال داده شد، در مجموع برای هر شدت جریان 4 سینی در نظر گرفته شد. در ابتدا تعداد تخم در گرم قبل و بعد از لقاح مشخص شد و سپس میزان درصد لقاح ثانویه تعیین گردید که به‌ترتیب برابر 75، 82، 84 و 80 بود. در ادامه پس از 4 روز تفریخ صورت گرفت. در نتیجه در سرعت 4/2 درصد قارچ موجود بالاتر و درصد تفریخ پایین‌ترین بود. در سرعت 4/3 بهترین سرعت و بیشترین لارو تولید شد و در زمان بیش‌تری تفریخ صورت گرفت. در سرعت 4/4 درصد تفریخ پایین‌تر بود و در نهایت در سرعت 4/5 به‌علت شدت جریان زیاد تخم‌ها همگی تلف شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of water flow on incubation eggs of Acipenser persicus

چکیده [English]

Abstract[1]
To preserve the diversity of sturgeon species and maintain their number, a great deal of attention has been paid to artificial propagation in recent years. One of the most important points in propagation is the environmental condition. In this study, the effects of water flow on the incubation of the eggs of Acipenser persicus were investigated. Four water speeds (2.4, 3.4, 4.4, 5.4 lit/min) were examined. These speeds were arranged with zigzag boards in yoshchenco incubator. 1000 g eggs were transferred to each tray. For each speed, 4 trays were selected. First number of eggs in one gram before and after fertilizing was determined. Then percentage of fertilization at the 2nd division stage was determined, 80-84-82-75%. After 4 days the eggs hatched. Hatch percentage was determined. With speed 2.4 fungus percentage was higher and hatch percentage lower. 3.4 lit/min is the best speed because of the highest number of larva, and this speed is longer than others. 4.4 lit/min was lower and finally in 5.4 lit /min all of the eggs were lost because of high speed.*Corresponding Authors; Email: maryamtam@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Incubation
  • Acipenser persicus
  • Water flow