نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش در زمستان 1388 به‌منظور تعیین و مقایسه غلظت فلزات سنگین منگنز، روی، آهن و مس در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاح صید شده از رودخانه کرخه در استان خوزستان انجام شد. بافت عضله، کبد و آبشش 36 نمونه صید شده پس از انجام زیست‌سنجی تفکیک شدند. اندازه‌گیری غلظت فلزات بافت‌های مورد مطالعه توسط روش هضم مرطوب و با کمک دستگاه جذب اتمی  Perkin Elmer 4100در آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز شهرکرد انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد میانگین غلظت فلزات سنگین در بافت عضله حداقل و در بافت آبشش حداکثر می‌باشد. غلظت آهن به‌ترتیب بیش از روی، منگنز و مس در اندام‌های مختلف ماهی بیاح بود (05/0p < /em>≤). بین میزان تجمع فلز آهن در بافت‌های عضله، کبد و آبشش دارای یک رابطه خطی مثبت و معنی‌دار (05/0p < /em>≤) وجود داشت. منگنز و مس در عضله و کبد اختلاف معنی‌داری نداشت، اما در عضله و کبد با آبشش اختلاف معنی‌داری داشت (05/0p < /em>≤). روی در عضله، کبد و آبشش اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0p < /em>≥). نتایج به‌دست آمده از سنجش فلزات سنگین در عضله ماهی بیاح و مقایسه آن با استانداردهای WHO، FDA، (MAFF) UK، NHMRC و NFA نشان‌دهنده آلودگی به فلز منگنز و آهن در مقایسه با استانداردهای WHO و FDA می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of heavy metals (Mn, Zn, Fe, Cu) concentrations in the different tissues of Liza abu in Karkheh River (Khoozestan province)

چکیده [English]

Abstract[1]
We assessed and compared the concentration of heavy metals Mn, Zn, Fe and Cu in the muscle, liver and gill tissues of Liza abu in the Karkheh River in Khoozestan Province in winter 2009. Muscle tissue, liver and gills of 36 specimens were separated after bioassay. The study measured metal concentrations by wet Digestion Method using Atomic Absorption Spectrophotometry Perkin Elmer4100 in the laboratory of Alborz project in Shahrekord. This study showed that the average concentration of heavy metal in muscle tissue was the highest and in gill tissue the lowest. Iron concentration was more than zinc, manganese and copper in different organs of Liza abu (P≤0.05). Among metallic Iron accumulation in muscle tissue, liver and gills there was a positive linear relationship (P≤0.05). Manganese and copper in muscle and liver had no significant differences. However, there was a significant difference between muscle and liver with gill (P≤0.05). Zinc in the liver, gill and muscle had no significant difference (P≥0.05). The results of heavy metals in fish muscle and its comparison with standards Liza abu, UK (MAFF), WHO, FDA, NHMRC and NFA puppet showed manganese and iron metal contamination compared to WHO and FDA standards is.*Corresponding Authors; Email: mahboubehbeheshti20@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Khoozestan province
  • Karkheh River
  • Heavy metals
  • Liza abu