نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
طی پژوهشی 35 روزه اثر افزایش سرعت آب بر پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله کاربرد مجدد آب خروجی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار بررسی گردید. در این تحقیق تغییرات وزن، طول، نرخ رشد ویژه، افزایش وزن روزانه، ضریب چاقی و نرخ بقاء ماهی‌های پرورشی مورد مطالعه قرار گرفتند. وزن و طول اولیه ماهی‌ها به‌ترتیب 5/5 گرم و 7/6 سانتی‌متر بود. تیمارها را سرعت‌های مختلف آب (صفر، 5/3، 7 و 5/10 سانتی‌متر بر ثانیه) تشکیل می‌دادند. نتایج تجزیه واریانس فاکتورهای مورد بررسی در بچه‌ماهی‌ها بیان­گر آن بود که طی هفته اول آزمایش، تیمارهای چهارگانه اختلافات بسیار معنی‌داری را در همه فاکتورها سبب شده بودند (01/0p < /em><). این در حالی بود که چنین نتیجه‌ای در سایر هفته‌ها مشاهده نشد. در عین‌حال نتایج تجزیه واریانس شاخص‌های مورد بررسی طی کل دوره 35 روزه آزمایش نشان داد که تیمارها در مورد تمام فاکتورها به غیر از فاکتور طول و ضریب چاقی اختلافات بسیار معنی‌داری را سبب شده‌اند (01/0p < /em><). نتایج آزمون دانکن شاخص‌های مورد بررسی نیز طی 35 روز آزمایش نشان داد که سرعت آب 5/10 سانتی‌متر بر ثانیه، بهترین میانگین وزن (24 گرم)، نرخ رشد ویژه (6 درصد)، افزایش وزن روزانه (1) و بقا (97 درصد) را سبب شده­اند، ولی در مورد شاخص طول تمامی تیمارها هم‌سطح بودند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trout Culture and its Density Increment in Culture Unit Applying Effluent Water in Invitro Condition

چکیده [English]

 
During a project, carried out within 35 days, the effect of water flow increment on rainbow trout culture was surveyed by reusing the outlet effluent under a Complete Random Design with 4 treatments and 3 repeats. The factors studied were Weight, Length, Specific Growth Rate (SGR), Daily Growth Rate (DGR), Condition Factor (CF) and the Survival Rate (SR) in culture fishes. Fry initial weight and body length were 5.5 gr and 6.7 cm respectively. The treatments consisted of various water velocities including 0, 3.5, 7 and 10.5 cm/s. The results of variance analysis of surveyed fry factors showed very significant differences among all treatments during the first week (p < 0.01). However, these results were not observed in other weeks. On the other hand, the results of data variance Analysis of the factors through all 35 days period experiment showed significant differences among all treatments regarding all the fry factors except for Length and Condition factor. The results of Duncan’s test of surveyed factors among a 35 days period showed that the best average Weight (24gr), SGR (6%), Daily growth rate (1) and Survival Rate (97%) were achieved in 10 cm/s treatment but about fry Length factor, all treatments were equal.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Density
  • effluent
  • Rainbow trout
  • Water velocity