نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه برای تعیین اثر اندازه مولدین ماهی شیربت (Barbus grypus) روی هم‌آوری کاری، لقاح، تفریخ و بازماندگی لارو صورت گرفته است. برای این منظور 3 گروه وزنی مولدین ماده (3 تیمار) برای تکثیر انتخاب شد. تیمار 1 مولدین با وزن 780±5/2212 گرم، تیمار 2 مولدین با وزن 780±4518 گرم، تیمار 3 با وزن 1171±5/7712 گرم و مولدین نر (با وزن100±1400 گرم) برای همه تیمارها مشترک بوده است. مولدین ماده در دو نوبت و با فاصله زمانی 10 ساعت با عصاره غده هیپوفیز به‌میزان 3 میلی‌گرم بر کیلوگرم و مولدین نر در یک مرحله همراه با مرحله دوم مولدین ماده و به‌میزان 2 میلی‌گرم بر کیلوگرم تزریق شدند. شاخص‌های تولیدمثلی هم‌آوری کاری، لقاح، تفریخ، بازماندگی لارو، در گروه‌های وزنی یاد شده اندازه‌گیری گردید. حداکثر میزان هم‌آوری کاری 57/4651±37/13000، لقاح 51/1±94 درصد، تفریخ 77/2±62/83 درصد و بازماندگی لارو 28/1±75/84 درصد در تیمار 2 مشاهده شده است. حداقل هم‌آوری مربوط به تیمار 3، 29/2325±4897 عدد و کم‌ترین لقاح، تفریخ و بازماندگی لارو نیز مربوط به تیمار 1 به‌ترتیب با میانگین 48/10±66/82، 65/3±16/64 و 63/1±6/71 اندازه‌گیری شد. با افزایش وزن مولدین این شاخص‌ها افزایش و در محدوده وزنی 780±4518 گرم (تیمار 2) به بعد کاهش می‌یابد. در تمامی موارد بالا اختلاف بین تیمار 2 با تیمارهای 1 و 3 معنی‌دار بوده است. بنابراین مولدین تیمار 2 بهترین گزینه در بین 3 تیمار برای تکثیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of size of Barbus grypus broodstock on reproductive indicies, functional fecundity, fertilization rate, hatch rate and larvae survival rate

چکیده [English]

 
This study was carried out to determine the effect of size of Barbus grypus broodstock on functional fecundity, fertilization rate, hatching rate and larvae survival rate. Three female groups (treatments) were chosen for breeding. Treatment1: 2212.5 ±780 gr, treatment 2:
4518±780 gr and treatment 3: 7712.5±171 gr. There were the same male broodstocks for all treatments (1400±100 gr). Female broodstocks were injected with 3 mg/kg of PG hormone in two stage with an interval of 10 hours. Males were injected with 2 mg/kg in one time of females second injection. Functional Fecundity, fertilization rate%, hatch rate%, larvae survival rate% indices were calculated for all treatments. Maximum functional fecundity (13000.37±4651.57), fertilized egg (94±1.51%), hatching rate (83.62±2.77%) and larvae survival rate (84.75±1.28%) were observed in treatment 2. Minimum functional fecundity, fertilization rate%, hatching rate%, larvae survival rate% were 4879±2325.29 (treatment 3), 82.66±10.48 (treatment 1), 64.16±3.65 (treatment 1) and 71.6±1.63 (treatment 1) respectively. With the increase of broodstock weight until 4518±780 gr reproductive indicies increaced and beyond that decreased. In all of indicies treatment 2 showed significant diferences with other treatments (p < 0.05). So treatment 2 is the best treatment compared to other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Larvae survival
  • Hatch
  • Fertilization
  • Barbus grypus
  • Functional Fercunditiy