نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر در بچه‌ماهیان مولی در پاییز و زمستان 1388 با مصرف خوراکی 3 دوز مختلف از هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون در 4 تیمار1 و 3 تکرار به‌مدت 60 روز انجام شد. پس از پایان دوره این آزمایش بررسی‌های بافت‌شناسی و مورفولوژیک ماهیان همراه با محاسبه‌های نرخ رشد روزانه و ویژه نمونه‌ها، درصد تلفات، درصد نرسازی، جنسیت بینابینی و عقیمی ماهیان به‌منظور تعیین بهترین بازده در تولید تجاری صورت گرفت. نتایج نشان داد: تیمار B (200 میلی‌گرم هورمون در کیلوگرم غذا) با ایجاد 06/97 درصد جمعیت نر از نظر مورفولوژیک و 38/14 درصد تلفات همراه با حداکثر SGR2، ADG3 و 90 درصد جمعیت نر از دیدگاه بافت‌شناسی بالاترین جمعیت تک‌جنسی نر را تولید نموده و مقرون به صرفه است (05/0p < /em><). حال آن‌که تیمار C (مصرف 300 میلی‌گرم هورمون در کیلوگرم غذا) به‌رغم ایجاد جمعیت تمام نر از نظر ریخت‌شناسی حداکثر تلفات و 90 درصد جمعیت نر از نظر بافت‌شناسی را به‌دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Use the oral dietary of 17-α methyl testosterone to produce the neomale sex population in fry mollies

چکیده [English]

 
This research was conducted to make oral type of 17-α methyl testosterone hormone produced fry mollies neomale sex population in three different doses of 17-α methyl testosterone hormone at four treatments and three repeats within 60 days in fall-winter 1388. At the end of the experiment, morphologic and histology of the fish were studied and Special Growth Rate (SGR) & Amount of Diurnal Growth (ADG) and Wasting percent, neomale production percent, Hermaphrodites percent, sterilization percent were studied to determine the best dose in commercial production, The results showed that having 200 mg hormone per every one kilo/g food which created 97.06% male fish in morphologic view and 90% of male fish in histology and 14.38% waste wth the maximum SGR & ADG is the most useful. (p < 0.05) Also using 300 m/g hormones of foods, despite creating a complete male population in morphology’s view and 90% of male population in histology’s searches, makes the highest waste

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fry molly
  • Monosex population
  • Oral dietary
  • Neomale production
  • 17-α methyl testosterone