نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش مطالعه بیوتکنیک روش صید سرک و کارآیی آن در افزایش تولید سالیانه پرورش میگوی سفید هندی (Fenerropenaeus indicus) در مرکز پرورش میگوی گواتر چابهار بود. به این منظور در 3 مزرعه (مشتمل بر 42 استخر) روش صید سرک اجرا شد و نتایج به‌دست آمده با نتایج به‌دست آمده از پرورش یک و دو دوره در سال در 6 مزرعه دیگر مقایسه شد. مزارع با صید سرک با 240 هزار عدد پست لارو در هر استخر و با تراکم 22 عدد در واحد سطح ذخیره‌سازی شد. به‌طور متوسط در روز 108 پرورش از هر مزرعه به‌طور میانگین 6304 کیلوگرم سرک برداشته شد و همه مزارع پس از 138 روز صید شدند. میانگین میگوهای برداشت شده در صید سرک و نهایی به‌ترتیب 6/11 و 9/14 گرم بود. میانگین تولید کل هر مزرعه و تولید در واحد هکتار به‌ترتیب 36626 و 2354 کیلوگرم به‌دست آمد. ضریب تبدیل غذایی در مزارع صید سرک 66/1 بود. نتایج این پژوهش نشان داد که مزارع با صید سرک حدود 6 تن بیش از مزارع یک دوره در سال، ولی حدود 11 تن کم‌تر از مزارع دو دوره در سال تولید داشتند. براساس نتایج این پژوهش برنامه‌ای جهت اجرای صید سرک در سال‌های آتی در منطقه مورد مطالعه (گواتر چابهار) پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The biotechnique of partial harvest of Indian white shrimp farms in Chabahar, Iran and comparison of its productivity parameters with one and two-crop farms

چکیده [English]

Abstract[1]
The aim of this research was to study the biotechnique of partial harvest method and its efficiency in enhancing the production of Indian white shrimp (Fenerropenaeus indicus) culture in Gwater center, Chabahar, Iran. To this end, partial harvest was carried out in 3 farms, and its results were compared with two and single crop farms. Each pond (1.1 ha) of partial harvest farms were stocked with 240 thousand PL with a density of 22/m2. At the 108th day of culture (DOC), nearly 6304 kg was partially harvested from each farm. The final harvest was done in DOC 138. The average body weight of harvested shrimp in partial harvest and final harvest was 11.6 and 14.9 respectively. Mean total production of each farm and production per hectare was 36626 and 2304 kg respectively. The data gathered by this study showed that the  annual  yield mean of partially harvested farms was near 6 mt more than single crop farms, but 11 mt lower than two-crop farms. Based on the results of this study, a program for partial harvest in the future is suggested.*- Corresponding Authors; Email: vazir@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Partial harvest
  • Gwater
  • Fenerropenaeus indicus