نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق تأثیر یک محصول باکتریایی پروبیوتیکی بنام واناژن بعنوان محرک رشد و ایمنی بر معیارهای رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) به‌مدت دو ماه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل 4 تیمار تحت تاثیر پروبیوتیک و یک تیمار شاهد هر کدام با سه تکرار بود. جیره‌های آزمایشی شامل مکمل‌سازی مقادیر 62/0، 25/1، 5/2 و 5 گرم محصول پروبیوتیکی واناژن در هرکیلو غذا، و یک تیمار شاهد بدون مکمل‌سازی بود. 100 قطعه بچه­ماهی با وزن اولیه 1±22 گرم به هر حوضچه بتونی مدور با قطر3 متر و عمق 5/1 متر (در مجموع 15 حوضچه) در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان سردابی قزل­پرور اراک معرفی شدند.  غذادهی با جیره‌های آزمایشی براساس حداکثر 3 درصد وزن توده زنده در 4 نوبت در روز صورت می‌گرفت. زیست‌سنجی بچه ماهیان هر 10 روز یک­بار انجام شد. نتایج بررسی معیارهای رشد نشان داد که بیشترین میزان رشد بچه­ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در تیمار 5 گرم در کیلوگرم غذای حاوی واناژن مکمل شده در جیره مشاهده شد (به­طور متوسط افزایش وزن آن 49 گرم بود)، ولی اختلاف معنی‌داری با تیمار تغذیه شده با 5/2 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم غذا نداشت (05/0<p < /em>). بالاترین میزان بقاء در تیمار 5/2 گرم واناژن در کیلوگرم غذا دیده شد (3/92%) که تفاوت معنی‌داری با تیمار 62/0 گرم واناژن در تغذیه غذا داشت (05/0>p < /em>). مکمل‌سازی محصول پروبیوتیک واناژن با جیره‌های بچه­ماهیان قزل‌آلا سبب افزایش رشد، بقاء، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نسبت کارآیی پروتئین، شاخص رشد روزانه، کارآیی تغذیه و کاهش ضریب تبدیل غذایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Vanagen probiotic on growth indices and survival rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract
In this research, the effect of probiotic Vanagen as growth and safety stimulator on growth factors and survival of rainbow trout fingerling is investigated in two months. Treatments included four levels of Vanagen (0.62, 1.25, 2.5, 5 gr per kg feed) and a control. The experiment was conducted in fifteen circular concrete lavers (3 meter in diameter and 1.5 meter depth) located in Arak Mutation and Growth Workshop of Sardabi Ghezel Parvar Fish. 100 rainbow trout fingerlings (average weight 22±1 gr) were stocked in each laver. The fish were fed about /.3 of their body weight, four times per days. Biometry factors were observers every ten days. The survey of growth factor indicates the most body weight growth in 5-gr Vanagen treatment (=49 grams increase). But there was no significant difference in 2.5-gr Vanagen treatment P>0.05 level. The results showed that the most survival rate was observed in 2.5-gr Vanagen treatment (92.3) which showed a significant difference in 0.62-gr Vanagen treatment p < 0.05. The addition of Vanagen led to improvement in: body weight¸ survival¸ percent body weight¸ specific growth rate¸ protein efficiency ratio¸ feed conversion ratio¸ daily growth index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Survival
  • feeding
  • growth
  • Rainbow trout
  • Vanagen