نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
رودخانه‌ کرگان­رود در ناحیه‌ جنوب‌­غربی‌ دریای‌ خزر قرار داشته‌ و از نظر تخم‌ریزی گونه‌های‌ مهاجر‌، تغذیه ماهیان‌ مصبی‌ و داشتن جمعیت‌های‌ خاص ماهیان‌ دارای‌ اهمیت‌ می‌باشد. هدف‌ از این تحقیق‌ شناسایی، تعیین‌ فراوانی‌، شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌ای و نیز تعیین‌ وضعیت‌ کنونی‌ این ‌رودخانه‌ در بازسازی‌ ذخایر گونه‌های‌ مهاجر و مصبی بوده و نمونه­برداری ماهیان با استفاده‌ از الکتروشوکر، تور پرتابی‌ و پره‌ در 7 ایستگاه و به­صورت فصلی از پاییز 1380 تا تابستان‌ 1381 انجام‌ پذیرفت‌. ‌طبق این بررسی 18 گونه‌ ماهی از‌ 8 خانواده‌ شناسایی شدند که‌ کپورماهیان‌ با 10 گونه‌ و فراوانی‌ 05/90 درصد غالب‌ بودند. گونه‌های‌ Capoeta capoeta،‌Alburnoides eichwaldi و Alburnus hohenackeri به‌ترتیب‌ با فراوانی 58/29، 15/29 و 87/19 درصد غالب بودند. ماهیان‌ رودخانه‌ای‌ دارای10 گونه و ماهیان‌ مهاجر و مصبی‌ به­طور مساوی دارای 4 گونه‌ بوده و 5 گونه‌ نیز متعلق به ماهیان غیربومی‌ بوده است. شاخص تنوع شانون در پاییز کمترین (050/1) و در تابستان بیشترین مقدار (679/1)، شاخص غنای مارگالف در پاییز کمترین (635/0) و در تابستان بیشترین (228/2) و شاخص یکنواختی پیلو در تابستان کمترین (593/0) و در پاییز بیشترین (52/6) مقدار بود. نتایج حاصله نشان داد که شاخص‌های تنوع و یکنواختی با تغییر ایستگاه نیز دچار تغییر می‌گردد. نتایج بررسی کنونی نشان داد که کرگان­رود به­طور بالقوه یکی از رودخانه‌های مناسب در بازسازی ذخایر ماهیان مهاجر حوزه جنوبی دریای خزر به‌‌حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification, Abundance and diversity, richness and evennes indices in Karganrud River fishes (Guilan province)

چکیده [English]

Abstract
      KarganrudRiver which is in south-west Caspian Sea, is important for spawning of anadromous fishes, feeding of estuary fishes and special fish population, too. Main purposes of this study were: Identification of fishes and their abundance, diversity, richness and evennes indices and present role of the river in restocking. Studied fishes have been sampled in 7 stations from Fall 2001 until Summer 2002 using with Electric gear, cast net and beach seine. Results showed 18 fish species belong to 8 families exist in the river so that Cyprinidae with 10 species and 90.05 % of total populations was  dominant. Alburnoides eichwaldi, Capoeta capoeta and Alburnus hohenackeri with29.58%, 29.15%  and 19.87%were dominant, respectively. There were 10 species of freshwater resident species, 4 species of migratory or anadromous fishes and 4 species of marine or estuary fishes in Karganrud River and in the river were identified 5 alein species, too. Shannon species diversity was determined minimum in autumn, (1.050) and maximum in summer (1.679), Margalef species richness was minimum in autumn (0.635) and maximum in summer (2.228) and Peilo species index was minimum in summer (0.593) and maximum in autumn (6.520) and these indices had changes in related to station changes. This study showed Karganrud River is potentially a suitable river for anadromous fishes restoring in south Caspian Sea.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Guilan province
  • Species Diversity
  • Karganrud River
  • Abundance
  • fish