نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش اجتماعات و ساختار جمعیتی کفزیان بزرگ  رودخانه کسلیان مورد بررسی قرار گرفته است. رودخانه کسلیان یکی از سرشاخه‌های مهم رودخانه تالار می­باشد. در مجموع 8 ایستگاه در مسیر رودخانه انتخاب و از کفزیان بزرگ آن به‌صورت ماهانه طی مدت یک سال توسط نمونه‌بردار سوربر و با 3 تکرار نمونه‌برداری شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده با فرمالین 4 درصد تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی و شمارش گردید. 31 خانواده از کفزیان بزرگ در این رودخانه شناسایی شدند که در میان آنها لارو حشرات آبزی بیشترین تنوع و فراوانی را داشته است. افراد متعلق به سه راسته Diptera، Ephemeroptera و Trichoptera در همه ایستگاه ها جانداران غالب بوده‌اند. بررسی تغییرات فراوانی راسته Diptera  نشان می دهد که فراوانی خانواده Chironumidae در دو ایستگاه 4 و 8  افزایش قابل توجه داشته است که علت آن ورود آلودگی شهری قبل از این دو ایستگاه به رودخانه می‌باشد. در بین راسته Ephemeroptera دو خانواده Baetidae و Ecdyonuridae در همه ایستگاه‌ها حضور داشتند. همچنین، نتایج نشان داد در راسته Trichoptera خانواده Hydropsychidae غالب بوده است. مقایسه میانگین راسته­های فوق وجود اختلاف معنی‌دار (001/0p < /em><) در بین ایستگاه‌های مورد بررسی را تأیید می‌کند. نتایج حاکی از آن است که روند طبیعی رودخانه توانسته است تغییرات ایجاد شده در ترکیب جمعیت کفزیان را جبران نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Macroinvertabrate population structure of the Kselian River – Mazandaran

چکیده [English]

Abstract
In this study, the population structure and assembly of Benthic in Kslyan have been studied. Kslyan is an important branch of River Talar. The total of eight stations on the river route was selected and large Benthic were sampled monthly during one year by Surber sampler with three replicates. Samples were collected with 4% formalin fixation and isolation and were counted in the laboratory. 31 families in the Great River Benthic were identified from which aquatic insect larvae were the most frequent. Persons from these three orders Diptera and Ephemeroptera and Trichoptera were the most dominant organisms in all stations. The order Diptera's frequency variation shows that many families in the two stations Chironumidae 4 and 8 had a significant increase which was due to urban pollution before entering the two stations to river. Among the orders Ephemeroptera, Baetidae and Ecdyonuridae, two families were present in all stations. The results showed that the orders Trichoptera and Hydropsychidae were the dominant family. The orders above show significant differences (p < /em><0.001) among the stations.  Results indicated that the nature has managed to compensate for the natural changes in population composition of Benthic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Kselian River
  • population structure
  • Macroinvertabrate
  • Mazandaran