نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
کاروتنوئیدها به‌طور وسیع برای کاربرد دارویی، غذایی، ماده افزودنی و مواد آرایشی به‌عنوان رنگ‌ها و مواد ضداکسیدانی و ضدسرطانی استفاده می‌شوند. دونالیلا نیز به‌عنوان یک منبع طبیعی در تجمع مقدار زیاد کاروتنوئیدها مطرح می‌باشد. در این مطالعه اثر غلظت‌های نمک 5، 10، 15، 20، 25،30، 35 و 40 درصد روی تولید بتاکاروتن در میکروجلبک دونالیلا بررسی شده است. دونالیلا از دریاچه شاهی واقع در جنوب تهران جداسازی و خالص‌سازی گردید. جهت کشت انبوه، از محیط کشت جانسون تغییر یافته استفاده شد. ارلن‌های حاوی محیط کشت در شرایط مطلوب کشت داده شدند. جهت بررسی مقدار بتاکاروتن عصاره‌های به‌دست آمده از تیمارها با HPLC آنالیز گردید. نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌های جلبکی با شوری‌های مختلف (0، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درصد) در محیط کشت آنها بر میزان تولید بتاکاروتن اختلاف معنی‌داری (0001/0) را نشان داد. بالاترین میزان تولید بتاکاروتن معادل 33/0 میکروگرم در لیتر در شوری 25 درصد به­دست آمد. نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت‌های مختلف نمک در محیط کشت تا میزان شوری 25 درصد، مقدار بتاکاروتن افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Potential βcarotene production from Dunaliella salina of Shahe Lake under salinity stress

چکیده [English]

Abstract
Carotenoids are widely being used in medical applications, foods, additive substances and cosmetic materials as colors, anti oxidants and anti cancers. Dunaliella as a natural source of mass concentration of carotenoids is considered. In this study, the effect of various salt concentrations of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40% on production of Beta Carotene in Dunaliella Salina microalgae was evaluated. Dunaliella Salina was isolated from Shahe Lake located in south of Tehran and was purified. The dense growth was performed in altered Janson medium. The flasks containingmedium culture were cultured in suitable conditions. To evaluate beta carotene, the obtained extracts from samples were analyzed by HPLC. The results obtained from analysis of algae samples with different saltiness (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40%) in their culture medium showed a meaningful difference (0.0001) on production amount of beta carotene. The maximum production amount of beta carotene was 0.33 microgram in liter in saltiness of 25%. The observed results from this study showed that by increasing various concentrations in medium culture of this alga until %25 the production of beta carotene increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: βcarotene
  • Dunaliella salina
  • Salinity
  • HPLC