نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق از 20 مهر 1386 تا 20 خرداد 1387 در قسمت جنوب غربی دریای خزر (سواحل کیاشهر) بر روی گونه سیاه‌کولی (Vimba vimba L.1758) متعلق به خانواده کپورماهیان انجام شد. نمونه‌برداری‌ها به‌طور ماهانه و با استفاده از تور پره ساحلی صورت گرفت و در مجموع 415 عدد ماهی سیاه کولی صید شد. متغیرهای طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن بدن، سن و جنسیت آنها ثبت گردید. نمونه‌ها در 3 گروه سنی (+++3) طبقه‌بندی شده و برای تعیین آن نیز از فلس‌ها استفاده شد. میانگین طول چنگالی در جنس نر 17/16164 میلی‌متر، میانگین وزن بدن در آنها 23/217/60  گرم، میانگین طول چنگالی در جنس ماده 68/17183 میلی‌متر و میانگین وزن بدن در آنها 88/264/89  گرم  بود. بیشترین تعداد ماهیان (8/84 درصد) +2 ساله و کمترین تعداد ماهیان (48/0 درصد) نیز به گروه سنی+3 تعلق داشتند. جنسیت 412 عدد از ماهیان تشخیص داده شد که 42% را ماهیان نر و 58% را ماده تشکیل دادند، به­طوری‌که نسبت جنسی ماده: نر در این تحقیق 38/1 به 1 بدست آمد. میانگین ضریب چاقی یا ضریب کیفیت یا CF سیاه­کولی­های نر و ماده به‌ترتیب، 07/098/0 و 08/004/1 بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on age and some other morphologic factors of Vimba vimba (L.1758) broodstocks in Kiashahr region of Guillan Province

چکیده [English]

Abstract
This study was carried out in the south–west Caspian Sea (in coastal of Kiashahr waters) form September 2007 until May 2008 on Vimba vimba species of Cyprinidae. The samplings were monthly and samples were collected by several fishing gears beach seine. 415 specimens of Vimba vimba were caught. The measured parameters were: TL, FL, SL, body weight, age (using scales) and sex. All studied fishes were classified in 3 age groups (1+, 2+, 3+) years.Mean fork length and mean body weight of males were 164±16.17mm and 60.7±21.23gr, respectively, and in females were 183±17.68 mm and 89.4±26.88gr, respectively. Most of the fishes (84.8%) were 2+ years old and the least (0.48 %) were 3+ years old. Sex determination of 412 fishes showed that 42% of them were males and 58 % were females with a ratio of 1 to 1.38. Mean fat rate and condition factor (CF) in males and females were 0.98±0.07 and 1.04±0.08, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Caspian Sea
  • age
  • Vimba vimba
  • Morphologic factors
  • Kiashahr