نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این بررسی در تابستان 88 در ایستگاه تحقیقات شیلاتی سفیدرود در شهرستان آستانه اشرفیه انجام گرفت. در این مطالعه تأثیر 5 جیره آزمایشی ایزونیتروژنیک و ایزوانرژیک با منابع پروتئینی مختلف با 4 تکرار برای هر تیمار که مجموعاً 20 مخزن 110 لیتری را تشکیل می­شد، در قالب یک طرح کاملاًتصادفی به‌مدت 60 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. منابع اصلی تأمین کننده پروتئین، پودر ماهی (F) و آرد سویا (S)  بوده و به‌تدریج پودر ماهی از 100 درصد در جیره با 100 درصد آرد سویا جایگزین شد. جیره های آزمایشی شامل F100/S0، F70/S30، F50/S50، F30/S70 و F0/S100 بودند. غذادهی به میزان 3 درصد وزن بدن و برای تمام تیمارها یکسان بود. نتایج نشان داد که جیره‌های S0/F100 و F70/S30 نتایج بهتری را در افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب بهره‌برداری پروتئین و ضریب تبدیل غذایی داشته و اختلاف آن با سایر جیره­های آزمایشی معنی دار بود (05/0p < /em><). میزان ماندگاری در تمامی تیمارهای آزمایشی 100 درصد بود. به‌طورکلی جیره‌های با 70 تا 100 درصد پودر ماهی برای حداکثر رشد در بچه‌­ماهی سفید مناسب‌تر بوده و با توجه به عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین آنها، به‌منظور کاهش هزینه تولید غذا در بهینه‌سازی اقتصاد پرورش ماهی سفید، می‌توان 30 درصد منبع تأمین پروتئین مورد نیاز در جیره غذایی این ماهی را به جای پودر ماهی به آرد سویا اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of replacement fish meal by soybean meal on growth and survival of Kuttum (Rutilus frisii kutum)

چکیده [English]

Abstract
This study was carried out in Sefidroud Fisheries Research Station in Astaneh-Ashrafieh city in 2009. The research was conducted to assess the effect of 5 pure dietary of Isonitrogenous and Isoenergetics with different protein sources. The test followed a Randomized complete design. Each treatment was organized with 4 replicates and totally 20 rearing tanks were involved. The period of test was planned for 60 days and the test organism was housed in fiber-glass tanks of 110 l capacity. The main sources of protein in test diets were fish meal (F) and soybean meal (S), as fish meal was replaced by soybean meal in each treatment. Test diets consisted of F100/S0 F70/S30, F50/S50, F30/S70 and F0/S100 fish meal per soybean meal percent. Daily Feeding was planned on 3% of body weight and similar in each treatment. The results showed that with increment of fish meal level in proportion to Soybean meal in experimental diets the indices of growth of Rutilus frisii kutum concerning body weight, specific growth rates, food conversion ratio and protein efficiency ratio improved. As in a diet with 100 and 70 % fish meal maximum improvement of vital factors were achieved. Survival ratio (100%) was similar in all of the diets. The diet of F100/S0 and F70/S30 had  no significant differences, so it is worthto replace 30% of fish meal with soybean meal in kutum diet for maximum growth and optimum economically point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Soybean meal
  • fish meal
  • growth
  • Kutum