نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر در سال 1387 در آزمایشگاه شیمی دانشگاه تربیت‌مدرس به‌منظور تعیین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در بافت‌های کبد و عضله سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber)، قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) انجام شد. نمونه‌برداری به­صورت کاملاً تصادفی انجام شد و 36 عدد ماهی از بازار سرچشمه تهران تهیه گردید. جهت استخراج فلزات از بافت‌های مورد مطالعه، از روش شیمیایی هضم مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی Philips PU 9400X صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS17 و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی‌دار در سطح 5 درصد (05/0p < /em>≤) تعیین گردید. بالاترین غلظت سرب و روی در کبد ماهی شیر و کبد ماهی شوریده به­میزان 20/0±13/1 و 71/15±247 میلی‌گرم در کیلوگرم و پایین‌ترین میزان سرب و روی در کبد ماهی قباد و کبد ماهی شیر به­میزان 5/0±32/0 و 02/0±90/0 میلی‌گرم در کیلوگرم به‌دست آمد. در این تحقیق غلظت فلزات سرب و روی در عضله و کبد ماهی شیر، قباد و شوریده اختلاف معنی‌داری داشت (05/0p < /em>≤). نتایج حاصله نشان داد که میزان سرب در کبد و عضله ماهی شیر و عضله ماهی شوریده در مقایسه با استاندارد غذا و داروی آمریکا (EPA) بالاتر و میزان روی در هر سه گونه در مقایسه با استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) پایین­تر است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The measure and comparison of heavy metals concentration of Lead and Zinc in Liver and Muscle of Otolithes ruber, Scomberomorus guttatus and Scomberomorus commerson Persian Gulf

چکیده [English]

Abstract
This study was conducted in order to determine the heavy metals concentration Lead and Zinc in muscle and liver tissues of the Otolithes ruber, Scomberomorus guttatus and Scomberomorus commerson at the chemistry laboratory Tarbiat Modares University in 2008. Sampling was done completely randomly and 36 fishes were prepared from the Sarcheshmeh market of Tehran. Metals were extracted from the tissues using wet Digestion method and concentration of the heavy metals was measured by Atomic Absorption Spectrophotometery Philips PU 9400X. The highest concentration of Pb and Zn in the liver of Scomberomorus commerson and Otolithes ruber was 1.13±0.20 and 247±15.71 mg/Kg and the lowest concentration of Pb and Zn in the liver of  Scomberomorus guttatus and Scomberomorus commerson was 0.32±0.05 and 0.90±0.02 mg/Kg. This study concentration of heavy metals Zn and Pb in the liver and muscle of Scomberomorus commerson, Otolithes ruber and Scomberomorus guttatus significant difference (p < /em>≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian Gulf
  • Zinc
  • Lead
  • Otolithes ruber
  • Scomberomorus commerson
  • Scomberomorus guttatus