نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این بررسی جهت مطالعه  تغییرات گونه سمی Nitzschia seriata از گروه دیاتومه تعداد 4164 نمونه از لایه‌های سطح 2، 5، 10، 20، 50 و 100 متری به‌صورت فصلی طی سال‌های 1373 الی 1385 از حوضه جنوبی دریای‌خزر جمع‌آوری گردید. مقایسه دادهای سال‌های 1373-1385 نشان داد، قبل از سال 1383 در نمونه‌ها گونه سمی Nitzschia seriata مشاهده نشد ولی از سال 1383 به بعد حضوراین گونه در بعضی از لایه‌های آب حوضه جنوبی دریای خزر نمایان گردید. میانگین تراکم و زی توده این گونه به‌ترتیب 106×25/4±106×41/23 تعداد درمترمکعب و 81/4±71/23 میلی‌گرم در مترمکعب بوده است. بررسی سالانه تراکم و زی توده N. seriata نشان داد که بیشترین تراکم و زی توده در سال 1385 به‌ترتیب 106×39 تعداد در مترمکعب و55/39 میلی‌گرم در مترمکعب بوده است. بیشترین تراکم و زی توده این گونه در فصول بهار 1385 و زمستان 1384 مشاهده گردید و کمترین آن در فصل پائیز سال‌های 1383 و 1384 بوده. بررسی منطقه‌ای این گونه نشان داد که بیشترین تراکم و زی توده در منطقه شرق حوضه جنوبی دریای خزر در سال 1384 و 1385 مشاهده شد، و منطقه میانی نسبت به مناطق دیگر حوضه جنوبی دریای خزر (شرق و غرب) کمترین مقدار را دارا بوده است. بنابراین حداکثر فراوانی و شکوفایی N. seriata  به‌ترتیب در مناطق شرق و غرب  حوضه جنوبی دریای خزر به ثبت رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of toxic phytoplankton frequency Nitzschia seriata in the southern part of Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract  
To study toxic phytoplankton Nitzschia seriata (diatoms group) fluctuations, 4146 samples were collected from surface, 2,5,10,20,50 and 100 m depths during 1994-2007 in the southern part of Caspian Sea seasonally. Comparative data (1994-2007) showed that the toxic specimens (Nitzschia seriata)were not observed before 2005, but after 2005, this species appears in some of water layers in southern Caspian Sea. The average of cell abundance and biomass of these species were about 23.41× 106 ±4.25× 106 cells/m3 and 23.71±4.81 mg/m3, respectively. The annual survey of cell abundance and biomass about N.setiata showed that the maximum of cell abundance and biomass in 2005 were 39×106 cells/m3 and 39.55 mg/m3, respectively. The most of cell abundance and biomass was observed in spring 2005 and autumn 2004 and its minimum was seen in autumn of 2005 and 2004. The regional survey of this species indicated that the maximum cell abundance and biomass observed in the east region in 2005 and 2007.The middle region was lower in value than other regions (east and west). Therefore, the maximum of N.seritia frequency and bloom were recorded in east and west respectively.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cell abundance
  • biomass
  • Caspian Sea
  • Toxic phytoplankton