نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی به‌عنوان یکی از فرآورده­های گوشتی نقش به­سزایی را در مصرف خانوارها می­تواند ایفا نماید و در بسیاری از کشورها بهره­برداری از آبزیان علاوه بر تأمین پروتئین مورد نیاز منجر به کسب درآمد ارزی و حل مسائل اجتماعی-اقتصادی از جمله بیکاری می­گردد؛ لذا با توجه به اهمیت این محصول گوشتی، تلاش شده است تا به بررسی و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شود. در این گزارش ابتدا به الگوهای نظری و مطالعات صورت گرفته پرداخته شده، سپس یک مدل بسیار مناسب برای توابع عرضه و تقاضای ماهی استان کرمانشاه به همراه شهرستان­های آن معرفی گردید و با استفاده از بسته­ نرم­افزاری Eviews برآورد انجام شد. مدل برآورد شده به روش پنل-دیتا می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد، نشان‌دهنده باکشش بودن عرضه و کم­کشش بودن تقاضای ماهی در استان کرمانشاه است. همچنین کشش درآمدی ماهی نشان­دهنده این است که ماهی یک کالای ضروری برای خانوارهای استان کرمانشاه محسوب می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The estimated of fisheries supply in Kermanshah Province

چکیده [English]

Abstract
ماهی بعنوان یکی از فرآوردههای گوشتی نقش بسزایی را در مصرف خانوارها ایفا مینماید و در بسیاری از کشورها بهرهبرداری از آبزیان علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز منجر به کسب درآمد ارزی و حل مسائل اجتماعی-اقتصادی از جمله بیکاری میگردد؛ لذا با توجه به اهمیت آن بسوی توجه بیشتر به این محصول گوشتی تلاش شده به بررسی و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شود.Fish meat products  play an important role in consumption expenditure and in many countries to take advantage of seafood in addition to providing protein needed to earn foreign exchange and solve social problems economic, including unemployment; Therefore, attention to its is more importance. The first report theoretical models and studies discussed, and then select a suitable model for the supply and demand functions of fish in Kermanshah city and using the software package Eviews software has estimated. Model estimation method is Panel-Data. Results indicate to be high price elasticity supply and low price elasticity demand in Kermanshah province. The income elasticity of fish indicates that fish is an essential commodity for households of Kermanshah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Demand Funtion of Fish
  • Fish Supply Funtion
  • Panel-Data Method