نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق تأثیر کوتاه مدت دوز­های مختلف کادمیوم بر روی پارامترهای سرمی ‌‌مرتبط با متابولیسم استخوان شامل کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز در ماهی‌کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش 3 تیمار از کادمیوم با دوزهای ppm 22/0، 1/1 و 2/2  و یک گروه شاهد، در 3 تکرار برای یک دوره 14 روزه در نظر گرفته شد. پس از پایان آزمایش از هر آکواریوم 3 ماهی به‌صورت تصادفی نمونه‌برداری شد، نمونه‌ها بیهوش شده و سپس از آنها خون‌گیری به‌عمل آمد و در نهایت سرم خون برای اندازه‌گیری پارامترهای مورد نظر جداسازی شد. نتایج بدست آمده حاکی از افزایش مقادیر فسفر و آلکالین فسفاتاز در سرم خون ماهیان متعاقب افزایش دوز کادمیوم است، به‌عبارتی دیگر مقادیر فسفر و آلکالین فسفاتاز نیز در دوزهای ppm 1/1 و 2/2 افزایش معنی­داری (05/0p < /em><) از خود نشان داد. این در حالی است که مقادیر کلسیم سرم خون ماهیان به میزان 7/27، 8/36 و 9/98 درصد نسبت به گروه کنترل کاهش معنی­دار (05/0p < /em><) از خود نشان داده است که این خود حاکی از تأثیر تخریبی کادمیوم بر بافت استخوانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-term effect of Cadmium on parameters related to bone metabolism in Common Carp fish (Cyprinus Carpio L.)

چکیده [English]

The short term influence of waterborne cadmium (Cd+2) on serum parameters related to bone metabolism including Calcium (Ca), Phosphorus (P) and Alkaline phosphatase (ALP) of Common Carp fish (Cyprinus Crarpio L.) were studied. Fish were treated with varying concentration of Cd+2(0.22, 1.1 and 2.2 mg L-1) with three replications for 14 consequent days. At the end of the experiment, three random fishes were kept from each aquarium. After that the fishes were anesthetized, then blood samples were withdrawn and sera were prepared. The results obtained showed that serum P and ALP concentration were elevated by increasing of Cd+2 doses; whereas the serum Ca levels was decreased significantly (p < /em><0.05) by 27.7%, 36.8%, 98.9% in comparison to Control  treatment. The role of Cd+2 on disturbances on serum parameters related to bone metabolism in this manuscript also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cd+2
  • Common carp (Cyprinus carpio)
  • Bone metabolism