نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
امروزه استفاده از روش‌های تجربی به‌عنوان ابزاری کارآمد جهت بررسی فرایندهای ساحلی، ره‌گشای بسیاری از مسائل فنی و مهندسی شده است. با توجه به قابلیت‌های مختلف روش‌های تجربی، به‌علت پیچیدگی‌های مربوط به پدیده رسوب‌گذاری، لزوم انجام مطالعات کافی و اصولی به‌منظور انتخاب مدل مناسب و کارا در مناطق ساحلی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این تحقیق الگوی امواج، جریان‌ها و انتقال رسوب در دهانه بندر ریگ به چند روش تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تحلیل آمار باد و تبدیل آمار باد به موج، به روش SMB براساس آمار باد 30 سال گذشته ثبت شده در ایستگاه هواشناسی بوشهر ساحلی در جهت‌های هشت‌گانه و در تداوم‌های 3، 6 و 9 ساعته در کلاس‌های مختلف سرعت و همچنین دوره بازگشت‌های پیش‌بینی که تا 100 سال انجام شده است. در ادامه با استفاده از روش‌های تجربی به محاسبه میزان انتقال رسوب پرداخته شده است. در این تحقیق مدل C.E.R.C به‌عنوان یک روش کارآمد در منطقه دریایی خور ریگ انتخاب شده است. این روش بهترین تطابق را با داده‌های محلی نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of non-cohesieve sediment transport formulas in Rig port coastal area (Boushehr province)

چکیده [English]

Abstract[1]
Nowadays empirical methods as an effective tool for considering coastal process are the best for technical and engineering problems. According to different abilities of empirical methods Because of complexity of sediment transport phenomenon, sufficient studies for choosing the best method in coastal areas appear essential. In this research, wave models, current, sediment transport in the Rig port is examined by different empirical methods. First wind statistics analysis is done and then wind turned to a wave statistics based on SMB method which registered in last 30 years. On coastal weather station of Boushehr in 8 directions and 3-6-9 hours intervals of different speed classes and predicted periods up to 100 last years. Then sediment transport range is calculated by empirical methods. In this research CERC method is selected as sufficient method in this area. This method shows the best compatibility to residential data.* Corresponding Author; Email: mahyar_ahmadinejad@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sediment transport
  • Rig estuary
  • Empirical methods
  • SMB method