نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
امروزه با توجه به اثرات سودمند باکتری‌های اسید لاکتیک استفاده از آن‌ها در پرورش آبزیان به‌طور چشم‌گیری در حال افزایش است. آنتاگونیسم با بیماری‌ها، خاصیت کلنی شدن در روده و افزایش مقاومت میزبان در مقابل بیماری‌ها، از اثرات این باکتری‌ها است. باکتری‌های اسید لاکتیک، تولیدات متابولیکی متعددی دارند که ممکن است بر روی میکروب‌های پاتوژن در روده ماهی مؤثر باشند. اثر هفت باکتری اسید لاکتیک شامل Entrococcus spp.، Pediococcus، spp. Leuconostoc، Lactobacillus plantarum، L. viridence،L. acidophilus و
L. fermentum که قبلاً از روده 25 تاس‌ماهی ایرانی در ماه‌های تیر و مرداد جداسازی و شناسایی شده بودند، به روش Well-diffusion در محیط TSA داخل چاهک‌ها ریخته شد، بعد از 24 ساعت Aeromonas hydrophila بر روی چاهک‌ها کشت داده شد و بعد از انکوباسیون در 30 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 24 ساعت، اثر ممانعت از رشد آن‌ها بررسی شد. از میان باکتری‌های مورد بررسی بیش‌ترین اثر آنتاگونیستیکی از .spp  Entrococcusمشاهده شد و باکتری‌های L. acidophlus و L. fermentum هیچ اثر آنتاگونیستکی علیه آئروموناس نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antagonistic Effect of Lactic Acid Bacteria from Persian Sturgeon Gut Against Aeromonas hydrophila

چکیده [English]

Abstract[1]
Nowadays, in lights of the many beneficial effects of Lactic acid bacteria (LAB), their usage in fish breeding is on rise. Antagonism with pathogenic bacteria, their ability to colonize the intestinal tract, and increasing the innate resistance towards diseases are amongst the beneficial effects of their usage. These bacteria elaborate a great deal of metabolites that may have adverse effects upon many pathogenic microbes in fish intestinal tract. The effects of seven LAB involve: Entrococcus spp < em>., Pediococcus spp < em>., Leuconostoc spp < em>., Lactobacillus plantarum,
L. fermentum, L. acidofilus, L. viridence, that were previously isolated and identified from 25 fish gut in summer, studied by using well-diffusion method. Bacteria were poured in wells on TSA medium, Aeromonas hydrophila were cultured on medium after 24 hours then after incubation in 30° C with 24 hours, inhibition of growth effect were studied. The Entrococcus spp. were shown to display the highest inhibitory effect against this pathogen bacteria but
L. fermentum, L. acidofilus showed no antagonistic effect against Aeromonas.* Corresponding Author; Email: Parisa4602@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Antagonism
  • Lactic acid bacteria
  • Acipenser persicus
  • Aeromonas hydrophila