نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مطالعه داده‌های به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌های تکمیل شده توسط مدیران شرکت‌های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی مستقر در جنوب‌شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان در رابطه با هزینه‌های ثابت، متغیر، سود و برگشت سرمایه تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌های این مطالعه نشان داد که دوره بازگشت سرمایه در محدوده 14/0 و 42/2 سال می‌باشد و میانگین (سالانه) سود سرانه اعضای تعاونی‌ها از حداقل 1626155 ریال تا حداکثر 41585259 ریال بود. با توجه به سابقه دیرینه صنعت صیادی به شیوه‌های سنتی، توجه به توسعه ظرفیت‌های صیادی استانی ضروری به‌نظر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of fish profitablility by catched beach seine, located in southeast of Caspian Sea, Golestan province

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, data collected and analyzed from nineteen fish beach seine cooperative companies, located in Golestan province, Caspian Sea. By fulfilling of question sheets in relation to stable and temporary expenditures, profitability, and payback period. Results showed that payback period is 0.14-2.42 years and mean yearly profit for each fisherman ranged between 1626155-41585259 Rl. In attention of traditional fisheries industry, development of fisheries capacity in Golestan province is necessary.* Corresponding Author; Email: saeed393@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Golestan province
  • profitability
  • Fish beach sein