نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق امکان دستیابی به شرایط مناسب پرورش کرم خاکی گونه Eisenia foetida مورد بررسی قرار گرفته است تا با دست‌یابی به این مهم بتوان زمینه عدم وابستگی به خارج را از ورود غذای گران‌قیمت مولدسازی میگو بی‌نیاز ساخته و امکانات بالقوه موجود را به بالفعل تبدیل کرد. به همین منظور کرم‌های مورد نظر در دو تراکم اولیه 50 و 70 گرم و با سه مرحله جنسی مورد مطالعه قرار گرفت. طول مدت پرورش 15 هفته بود که متوسط درجه حرارت روزانه (حداکثر و حداقل) و میزان درصد رطوبت هوا اندازه‌گیری شده است. در تراکم ذخیره‌سازی اولیه 70 گرم، تمام کرم‌های بالغ، دارای کمربند تناسلی و متوسط وزن 51/0 گرم و کرم‌های جوان با وزن متوسط 38/0 گرم و فاقد کمربند تناسلی و کرم‌های نوزاد با وزن متوسط 27/0 گرم استفاده شد. در تراکم ذخیره‌سازی 50 گرمی، کرم‌های بالغ دارای کمربند تناسلی متوسط وزن 51/0، کرم‌های جوان با متوسط وزن 37/0 گرم و کرم‌های نوزاد با میانگین وزن 27/0 گرم بوده‌اند. بعد از گذشت 15 هفته، اقدام به برداشت کرم‌ها از محیط‌های کشت شد. در پایان دوره پرورش در تراکم 70 گرم، گروه کرم‌های بالغ به نرخ رشد 66/51، کرم‌های جوان 2/7 و گروه نوزادان 17/86 و در تراکم ذخیره‌سازی 50 گرم گروه بالغین دارای نرخ رشد 4/31، گروه جوان‌ها 4/10 و گروه نوزادان 8/10 به‌دست آمده است. نتایج حاصل از پرورش آزمایشی کرم خاکی قرمز (Eisenia foetida) با توجه به اسید آمینه‌های ضروری در بافت آن‌ها نشان می‌دهد که مناسب‌ترین تراکم برای تولید توده زنده، شروع با تراکم اولیه 70 گرم و با و ذخیره‌سازی افراد بالغ می‌باشد. برای رسیدن به توده بالاتر در هفته دهم پرورش باید کرم‌ها از محیط پرورش برداشت و زمینه رشد مجدد آنها فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation of the effects of density on the final production of earth worm (Eisenia foetida)

چکیده [English]

Abstract[1]
The present study was performed to find the suitable conditions for the breeding of Eisenia foetida earthworm. The worms were studied in the storage densities of 50 and 70 grams and in three life stages during 15 weeks. The air temperature and humidity (percentage) were recorded every day. For both storage densities, the worms were selected from the adults with genital belts and mean body weight of 0.51 g; the young worms with no genital belt and mean weight of 0.38, and the infant worms with the mean weight of 0.27 g. After 15 weeks, the worms were picked up from the cultivated area. The final growth rate in the density of 70 grams for adult worms was 51.66; for young worms 7.2 and for infant worms 86.17, but their growth rates for adult worms in the density of 50 grams were 31.4, 10.4 and 10.8 for adult, young and infant worms, respectively. The results of breeding red earthworms (Eisenia foetida) showed that the appropriate storage density for biomass production is the initial density of 70 grams for adult worms. To reach higher mass and better growth, it is better to harvest the worms when ten weeks old.* Corresponding Author; Email: ayarahmadi48@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Storage density
  • growth
  • Red earthworm (Eisenia foetida)