نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تالاب انزلی دارای توان اکولوژیک بالا و شرایط مناسبی برای پرورش کپورماهیان چینی درکنار سایر گونه‌های موجود می‌باشد. هدف از این تحقیق، رهاسازی بچه‌ماهیان و صید مجدد چهار گونه فیتوفاگ، بیگ‌هد، آمور و کپور معمولی پس از یک دوره 7-4 ماهه و تعیین ضریب بازگشت آن‌ها می‌باشد. این تحقیق در بهار و تابستان 1384 با رهاکرد 2200000 قطعه از انواع کپور ماهیان با میانگین وزنی 2±30 گرم به بخش‌های غربی تالاب انزلی (مناطق آبکنار، ماهروزه و قراباء) در دو نوبت و طی 95 مرحله رهاسازی آغاز گردید. درصد رهاسازی از هر گونه عبارت از 48 درصد آمور، 5/8 درصد بیگ‌هد، 5/32 درصد فیتوفاگ و 11 درصد کپور بوده است. نمونه‌برداری به‌صورت دو بار در هفته و در طول ۷ ماه صورت گرفت. وزن با دقت یک گرم و طول با دقت یک میلی‌متر اندازه‌گیری شد. جهت پردازش داده‌ها از نرم‌افزار Excel استفاده گردید. بیوماس نهایی محاسبه شده این چهار گونه معادل 4/3 تن ماهی آمور، 2/71 تن بیگ‌هد، 8/167 تن فیتوفاگ و 5/23 تن کپور بود. به‌طورکلی ایستگاه آبکنار از صید بالاتری نسبت به سایر ایستگاه‌ها برخوردار بود، زیرا حدود 48 درصد از بچه‌ماهیان در این منطقه رهاسازی شدند. میانگین طول و وزن ماهیان آمور 3±42 سانتی‌متر و 26±1121 گرم، میانگین طول و وزن ماهیان بیگ‌هد 2±47 سانتی‌متر و 42±1185 گرم، میانگین طول و وزن ماهیان فیتوفاگ 4±49 سانتی‌متر و 67±1168 گرم و میانگین طول و وزن ماهیان ماهیان کپور معمولی 3±38 سانتی‌متر و 35±1208 گرم به‌دست آمد. میزان ضریب بازگشت شیلاتی 10 درصد تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determine the returned rate of cultured Cyprinidae released in west part of Anzali lagoon. In 2006

چکیده [English]

Abstract[1]
The Anzali lagoon has the high ecological potential and suitable conditions for carp breeding beside the other fishes. Release and recapture of these four species (Hypophthalmichthys molitrix, Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthys nobilis and Cyprinus carpio) after a period of 4-7 months and determine the returned rate, were this research goal. This research started in spring and summer of 2005 with release of 2200000 number of four species of carp fingerling with average of 30±2 gram to the west part of Anzali lagoon (Abkenar, Maroozeh and Ghoraba) in 95 times. The percent of each species fingerling’s release were %48 Ctenopharyngodon idella, %8.5 Hypophthalmichthys nobilis, %32.5 Hypophthalmichthys molitrix and %11 Cyprinus carpio. In the six mounths of sampeling with twice per week, samples measured. The weight with accuracy of one gr. And the length with accuracy of one mm. The data analysed with excel software. Final biomass of this fishes were 3.4 T for Ctenopharyngodon idella, 71.2 T for Hypophthalmichthys nobilis, 167.8 T for Hypophthalmichthys molitrix and 23.5 T for Cyprinus carpio. Generally, the Abkenar station has more catch ability than the other stations, Because %48 of the fingerlings were released in this locality. The average of length and weight of Ctenopharyngodon idella were 42±3 Cm and 1121.7±26 gram, of Hypophthalmichthys nobilis were 47.5±2 Cm and 1185.4±42 gram, of Hypophthalmichthys molitrix were 49±4 Cm and 1168.6±67 gram, of Cyprinus carpio were 38.7±3 Cm and 1208±35 gram. The results showed that with due attention to suitable depth and wide surface of west part of Anzali lagoon, the survival rate of the released fingerlings were %10.* Corresponding Author; Email: pourgholami_yas@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anzali lagoon
  • Release
  • Returned rate
  • Chinees carp