نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌منظور مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های گاوماهی سرگنده (Neogobius kessleri gorlap < /em>) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای، تعداد 100 نمونه ماهی از سواحل گلستان و گیلان جمع‌آوری شد. DNA ژنومی نمونه‌ها از بافت نرم باله به روش فنل- کلروفرم استخراج گردید که غلظت آن در کلیه نمونه‌ها 50 تا 100 نانوگرم بود. واکنش PCR با استفاده از 6 جفت پرایمر میکروستلایت انجام و محصول PCR با استفاده از ژل پلی‌آکریل‌آمید 8 درصد الکتروفورز و با نیترات نقره رنگ‌آمیزی شدند. نتایج به‌دست آمده از این بررسی نشان داد که هر 6 جفت پرایمر میکروستلایتی بررسی شده در گاوماهی سرگنده الگوی باندی پلی‌مورف داشتند. میانگین تعداد آلل‌های مشاهده شده و مؤثر درسواحل گلستان به‌ترتیب 333/11 و 660/7 و در استان گیلان 200/10 و 737/5 بود. همچنین میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به‌ترتیب 571/0 و 812/0 محاسبه شد. براساس نتایج به‌دست آمده در هر دو منطقه گیلان و گلستان و در جایگاه‌های مختلف میکروستلایت به‌جز جایگاه‌های NG71، NG111 و NG215 در سواحل گلستان انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ به‌دست آمد. همچنین مقدار FST بین نمونه‌های سواحل گلستان و گیلان 052/0 و مقدار Nm بین دو منطقه 521/4 بود. فاصله ژنتیکی و شباهت ژنتیکی بین نمونه‌های دو منطقه 634/0 و 366/0 بود. نتایج به‌دست آمده از تست AMOVA و مقدار FST نشان داد که بین نمونه‌های دو منطقه اختلاف معنی‌دار وجود دارد. بر این اساس می‏توان عنوان نمود که 2 گروه ژنتیکی متفاوت از این گونه در سواحل ایرانی دریای خزر (گیلان و گلستان) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Neogobius kessleri gorlap population genetic structure in Iranian coasts of the Caspian Sea (Guilan and Golestan) by microsatellite markers

چکیده [English]

 
Genetic diversity of Neogobius kessleri gorlap < /em> poplution was examined by 100 samples from Iranian coasts of the Caspian Sea (Guilan and Golestan). Genomic DNA was extracted from fin tissue by phenol-chlorophorm method and its concentration was 50 to 100 nanogram. PCR was performed using 6 microsatellite primers. PCR products were resolved through vertical non-denaturing 8% polyacrylamide gels electrophoresis. The amplified microsatellite loci were visualized through silver staining. The results showed that each of 6 primers were polymorphism in Neogobius kessleri gorlap < /em>. The mean of observed and effective allel number was 11.333 and 7.066 respectively in Golestan coast and 10.200 and 5.737 in Guilan coast. Also the mean of observed and expected heterozygosity was 0.571 and 0.812 respectively. It was also seen that specimens from two regions (exception locus NG71, NG111 and NG215 in Golestan coast) were not in Hardy-Weinberg Equibrium in all of the loci. Based on Analysis of Molecular Variance (AMOVA) FST was 0.052 between Golestan and Guilan coasts. Also Nm value was 4.521 between two regions. Genetic distance was 0.634 between specimens from Guilan and Golestan coasts. As result, there is a significant genetic divergence between some of samples. Therefore, two genetic group of Neogobius kessleri gorlap were identified in Iranian coasts of the Caspian Sea (Guilan and Golestan coasts).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Genetic variation
  • Microsatellite
  • Caspian Sea
  • Neogobius kessleri gorlap