نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هیدروکر ترکیبی از پراکسید هیدروژن و پرکربنات سدیم جهت ضدعفونی ماهی می‌باشد. در این تحقیق از 450 عدد بچه فیل‌ماهی در 9 حوضچه با تراکم 50 عدد در گروه‌های شاهد، تیمار I و II استفاده شد. تیمار I با دز g/m330 و تیمار II با دز g/m340 طی 6 روز به‌مدت 30 دقیقه به روش حمام‌دهی با هیدروکر ضدعفونی شدند. جهت ارزیابی توتال باکتریایی برحسب CFU1، بچه‌ماهی زنده از هر تیمار همراه آب محیط به آزمایشگاه انتقال داده و برای حذف فلور محیط پرورشی شستشو با سرم فیزیولوژی انجام شد. قطعه‌برداری از پوست در شرایط استریل و رقت‌سازی صورت گرفت. سه مرحله کشت با استفاده از محیط کشت TSA انجام و پلیت‌ها در انکوباتور قرار گرفتند. پس از انکوباسیون باکتری‌ها برحسب CFU شمارش شدند. نمونه‌برداری از آب محیط پرورشی، رقت‌سازی و کشت مطابق شرایط فوق انجام شد. نتایج نشان داد لگاریتم توتال باکتریایی پوست بچه‌فیل‌ماهیان، با میانگین 39/0±08/5 در تیمار I و 35/0±35/4 در تیمار  IIنسبت به شاهد با میانگین 38/0±81/5 از میزان کمتری برخوردار بوده و تفاوت معنی‌دار آماری داشتند. همچنین لگاریتم توتال باکتریایی آب محیط پرورشی بچه فیل‌ماهیان، با میانگین 47/1±38/4 در تیمار I و 45/0±97/3 در تیمار II، نسبت به گروه شاهد با میانگین 54/1±87/4 کمتر بوده و تفاوت معنی‌دار آماری داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of hydrocare efficacy to reduce the skin bacterial load of beluga (Huso huso) fingerlings and rearing water

چکیده [English]

Abstract[1]
Hydrocare is a compound of Hydrogen peroxide and sodium percarbonate which applied as a disinfectant. In this research 450 Beluga (Huso huso) fingerlings were kept in 9 veniros, in three replications of control group and treatments.

 

 
 

 First treatment was disinfected with 30 g/m3 dosage, second treatment was disinfected with 40 g/m3 dosage for 6 days (30 min) with Hydrocare. Alive samples in rearing water were moved to laboratory .Samples were washed with sterile neutral salt solution to remove adherent bacteria. Skin was removed in sterile condition, and then was homogenized and appropriate dilutions were spread on the surface of TSA (tryptic soy agar) and finally the plates were incubated. For bacterial loading in rearing water, above process was done by the same method .After bacterial growth, CFU (Colony Forming Unit) by means of counting colonies was measured. The mean of skin bacterial flora in the first treatment was 5.08 ±0.39 log CFU/gr and in the second treatment was 4.35±0.35 log CFU/gr and they had a lower amount in comparing with control group with the mean of5.81±0.38 log CFU/gr. In order to One way ANOVA and Tukey HSD tests there is a significant statistical difference. In the study rearing water ,the mean of bacterial flora of rearing water in the first  treatment was4.38± 1.47 log CFU/ml and in the second treatment was3.97±0.45 log CFU/ml and they had a lower amount in comparing with control group with the mean of4.87±1.54 log CFU/ml. In order to One way ANOVA and Tukey HSD tests there is a significant statistical difference.
 * Corresponding Author; Email: kadusa_moazzenzadeh@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bacterial load
  • hydrogen peroxide
  • Disinfection
  • Beluga
  • Hydrocare