نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق نرخ فیلتراسیون ترکیبات نیتروژنه و فسفاته آب در صدف آنودونتا سیگنه‌آ در یک سیستم مدار بسته مورد ارزیابی قرار گرفت. این سیستم از یک مخزن اصلی 100 لیتری و چهار مخزن 5/2 لیتری (یکی از آنها به‌عنوان شاهد) و یک مخزن 50 لیتری برای برگشت آب تشکیل شد. سه تیمار مختلف نیتروژن (80، 100 و 200 میلی‌گرم بر لیتر) و فسفر (20، 40 و 60 میلی‌گرم بر لیتر) به‌صورت مجزا مورد آزمایش قرار گرفتند. در همه تیمارها، سه مرتبه نمونه‌برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که در هر سه تیمار با گذشت زمان از نرخ فیلتراسیون مواد آلاینده کاسته شد. همچنین با افزایش غلظت نیتروژن در محیط، میزان فیلتراسیون آن توسط صدف افزایش یافت، به­طوری‌که نرخ فیلتراسیون از 03/0±53/6 در تیمار اول به 02/0±15/7 در تیمار دوم و 05/0±07/8 میلی‌لیتر بر دقیقه به ازای هر گرم وزن خشک در تیمار سوم رسید. نرخ فیلتراسیون فسفر نیز توسط صدف با افزایش غلظت فسفر افزایش یافت، به‌طوری‌که نرخ فیلتراسیون از 01/0±61/5 در تیمار اول به 04/0±5/6 در تیمار دوم و به 09/0±58/7 میلی‌لیتر بر دقیقه به ازای هر گرم وزن خشک در تیمار سوم رسید. نتایج فیلتراسیون نیتروژن و فسفر نشان داد که آنودونتا سیگنه‌آ در جذب ترکیبات نیتروژنی و فسفاته از کارآیی مناسبی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Capability of Anodonta cygnea in Absorption of Nitrogen and Phosphorus Compounds at Recirculation System

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study the filtration rate of nitrogen and phosphorus components by Swan mussel Anodonta cygnea in a recirculation system was investigated. The system was built of a 100 liters main tank and 4 recipients of 2.5 liters each (One of these as control) and one tank for returnin of water. Three treatments of different concentrations of nitrogen (80, 100 and 200 mg/l) and phosphorus (20, 40 and 60mg/l) separately were examined. In all treatments, sampling was repeated 3 times. Results showed that in three treatments during thise time, the filtration rates were reduced. Also an increase in Nitrogen concentration caused filtration rates to be increased. Filtration rates in the first treatment increased from 6.53±0/03 to 7.15±0/02 and then to 8.07±0/05 ml. min-1.gr-1 AFDW from the first to the third treatment respectively. The filtration rates in phosphorus treatment has also increased when the concentration increased. This has been changed from 5.61±0/01 to 6.5±0/04 and 7.58±0/09 ml. min-1. gr-1 AFDW from first to third treatment. Results of filtration rate of nitrogen and phosphorus showed that the performance of Anodonta cygnea in the absorption of nitrogen and phosphorus components, is appropriate.*- Corresponding Author; E-mail: lsarikhani@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anodonta cygnea
  • Biologic purification waste water
  • Phosphorus absorption
  • Filtration rate