نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌‌منظور بررسی تأثیر بتافین بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris) آزمایشی به‌مدت 8 هفته در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری دکتر بهشتی سنگر صورت گرفت. جهت این کار بتافین به جیره غذایی بچه‌ماهیان شیپ در پنج سطح مختلف صفر (کنترل)، 5/0، 1، 3 و 5 درصد اضافه گردید. آزمایش درون حوضچه‌‌های گرد بتونی با تراکم 50 قطعه بچه‌‌ماهی شیپ به وزن متوسط 32/0±2/1 گرم صورت گرفت. نتایج نشان داد که افزودن بتافین در جیره غذایی سبب افزایش وزن، ضریب رشد ویژه (SGR)، افزایش بازماندگی و کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR) شده است. نتایج این بررسی نشان داد که افزودن بتافین در سطح 5 درصد باعث افزایش کارآیی عملکرد رشد و بازماندگی در ماهی شیپ می‌‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of betafine on growth performance and survival of ship fry (Acipenser nudiventri)

چکیده [English]

Abstract[1]
An 8-week feeding trial was conducted to evaluate the effect of betafine on growth performance and survival rate on ship fry, Acipenser nudiventris. Betafin were added to commercial diet in four levels (0.5, 1, 3 and 5%) (Biomar) in circular tanks. Each diet was given to three replicate groups of fry ship (initially averaging 1.2±0.32gr). Based on the present results, enhanced growth performance, specific growth rate, feed conversion ratio and survival rate were generally observed in the fish fed with the diets supplemented with betafine 5%.
 *- Corresponding Author; E-mail: seiedehleila.miri@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Survival
  • Betafine
  • growth
  • Ship sturgeon (Acipenser nudiventri)