نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
استفاده از مواد محرک سیستم ایمنی یکی از روش‌های موثر برای افزایش توانایی‌های حفاظتی ماهی می‌باشد. لوامیزول هیدروکلراید دارویی است که موجب تنظیم و تحریک سیستم ایمنی و افزایش گلبول‌های سفید ماهیان می‌شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر داروی لوامیزول هیدروکلراید به‌عنوان محرک سیستم ایمنی در تحریک گلبول‌های سفیدبچه تاس‌ماهی ایرانی به‌صورت حمام درمانی با غلظت‌های 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر و به‌مدت 20 دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین تعداد گلبول‌های سفیددر بچه‌ماهیان جوان، در تیمار 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر لوامیزول و تیمار شاهد به‌ترتیب برابر 10060، 16740 و 18320 بوده است. نتایج حاصله مؤید مؤثر بودن داروی لوامیزول هیدروکلراید در تحریک سیستم ایمنی بچه‌ماهیان است، به‌طوری‌که با استفاده از این ماده تعداد گلبول‌های سفید در واحد حجم خون به‌طور معنی‌داری افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Levamisole Hydrochloride on Leukocytes of Persian Sturgeon (Acipenser Persicus) Fry

چکیده [English]

Abstract[1]
The use of immune-stimulants is an effective way of increasing protective-ability in fish. Levamisole hydrochloride is a druge which causes regulation immunostimulation and increases fish's white blood cells (Leukocytes). This research was performed to consider the effects of levamisole hydrochloride in activate Persian Sturgeon (Acipenser Persicus) Fry Leukocyte as a mmunostimulator, Two treatment's: 5mg/lit and 10mg/lit levamisole applied on daily bath for 20 min. The results have shown that average W.B.C count of young was 18320, 16740 and 10060 in the 10 and 5mg/lit levamisole treated groups and control respectively. The results of this study demonstrate that levamesole was capable of significantly increasing WBC count.*- Corresponding Author; E-mail: so.bahram@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian sturgeon
  • Immunostimulation
  • Leukocyte
  • Levamisole Hydrochloride