نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) از زیر گونه‌های ارزشمند و بومی دریای خزر محسوب می‌شود. مطالعه آلودگی‌های انگلی بچه ماهیان سفید انگشت قد در استخرهای پرورشی دولتی استان گیلان در فصول بهار و تابستان سال 1383 اجرا گردید. در این تحقیق 448 قطعه‌ بچه ماهی‌ سفید انگشت‌قد با دامنة‌ وزنی‌ زیر یک‌ تا 5 گرم‌ طی‌ نمونه‌برداری‌ هفتگی‌ و به‌‌صورت‌ تصادفی‌ از 5 ایستگاه‌ صید و به‌‌صورت‌ زنده‌ به‌ آزمایشگاه‌ منتقل‌ شدند.‌ بچه‌ ماهیان‌ زیست‌‌سنجی‌ شده‌ و سپس اندام‌های خارجی و داخلی از نظر آلودگی‌ انگلی‌ مورد بررسی دقیق‌ قرار گرفتند. در این تحقیق چهار گونه و یک جنس انگل جدا گردیدند. انگل‌های جدا شده شامل منوژن Dactylogyrus sp < /em>p < /em>. (درصد شیوع 84/13 درصد، میانگین شدت آلودگی 14/2 ± 65/2 و دامنه تعداد 16-1)، دیژن متاسرکر Diplostomum spathaceum (درصد شیوع 45/25 درصد، میانگین شدت آلودگی 24/5 ± 33/5 و دامنه تعداد 43-1)، سستود  gowkongensis  Bothriocephalus (درصد شیوع 13/5 درصد، میانگین شدت آلودگی 71/0± 35/1 و دامنه تعداد 4-1)، نماتود Camallanus lacustris (درصد شیوع 22/0 درصد، میانگین شدت آلودگی 1 و دامنه تعداد 1) و سخت‌‌پوست Argulus  foliaceus (درصد شیوع 22/0 درصد، میانگین شدت آلودگی 1 و دامنه تعداد 1) بودند. بین‌ ایستگاه‌های‌ مختلف‌ از نظر شدت‌ آلودگی‌ به‌ متاسرکر دیپلوستوموم‌ اختلاف‌ معنی‌دار آماری‌ مشاهده‌گردید. در حالی‌که‌ برای‌ سایر انگل‌ها این‌ اختلاف‌ معنی‌‌دار نبود. گروه‌های‌ وزنی‌ 2-1 و 5-4 گرم‌ دارای‌ بیشترین ‌تنوع‌ انگلی‌، ولی‌ گروه‌ وزنی‌ زیر یک‌ گرم‌ دارای‌ کمترین‌ تنوع‌ انگلی‌ بودند. انگل‌ C.lacustris برای‌ اولین‌ بار در ایران‌ از ماهی‌ سفید به‌عنوان‌ میزبان‌ جدید گزارش‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Parasites of Kutum Fingerlings (Rutilus frisii kutum) in Governmental Cultivated Ponds in Guilan Province

چکیده [English]

Abstract[1]
Kutum (Rutilus frisii kutum) is a precious and endemic subspecies which is found in the Caspian sea. The study of parasitic infections of Kutum fingerlings was carried out in governmental cultivated ponds in Guilan province in spring and summer 2005. In this survey, 448 specimens of Kutum fingerlings in five weight groups were caught from five sampling areas during weekly samplings in random and they were transferred to laboratory alive. They were measured and weighed. Then various external and internal organs were studied from parasitic infections viewpoint. In the present survey, four species and one genus were separated. Isolated parasites are as follows: Monogenea Dactylogyrus spp. (Prevalence 13.84%, mean intensity 2.65±2.14 and number range 1-16), Digenea, Metacercaria of Diplostomum  spathaceum (Prevalence 25.45%, mean intensity 5.33±5.24 and number range 1-43), Cestoda , Bothriocephalus  gowkongensis (Prevalence 5.13%, mean intensity 1.35±0.71 and number range 1-4), Nematoda, Camallanus lacustris (Prevalence 0.22%, mean intensity 1 and number range 1)and Crustacea, Argulus foliaceus (Prevalence 0.22%, mean intensity 1 and number range 1). The significant difference between sampling areas was observed from point of intensity of Metacercaria of D.spathaceum (p < /em><0.05). On the other hand, it wasn’t significant for others. Weight groups of 1-2 g and 4-5 g had the highest parasitic diversity whereas the lowest one was related to the weight group under 1g.It must be noticed for the first time in Iran. C.lacustris is introduced on Kutum as a new host.*- Corresponding Author; E-mail: r.taati@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Guilan province
  • parasitic infection
  • Kutum fingerlings (Rutilus frisii kutum)