نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تکوین بافتی روده فیل‌ماهی در مراحل اولیه زندگی (75-1 روز پس از تفریخ) با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فیکس شدند. سپس مراحل آبگیری و آغشتگی به پارافین انجام گردید. مقاطع بافتی به ضخامت 7- 5 میکرون تهیه و به روش‌های هماتوکسیلین و ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. لارو یک روزه دارای روده ابتدایی است که توسط بافت پوششی استوانه‌ای مژه‌دار پوشیده شده است. در روز سوم پس از تفریخ در دیواره لوله گوارش شیاری مورب در قسمت پشتی- خلفی کیسه زرده ایجاد می‌شود و لوله گوارش را به دو ناحیه معده و روده میانی تقسیم می‌کند. در این زمان دریچه‌های مارپیچی تمایز می‌یابد. در لومن دریچه‌های مارپیچ، رنگدانه‌های جنینی تجمع یافته و ملانین‌پروپکا را تشکیل می‌دهند. در روز هفتم پس از تفریخ بافت اپیتلیوم روده میانی و روده مارپیچ از نوع استوانه‌ای مژه‌دار است. بخش انتهایی دستگاه گوارش به مجاری کوتاه مخرجی که بافت پوششی آن مکعبی است، تمایز می‌یابد. مجاری ادراری در این زمان به راست‌روده متصل می‌شود. در روز سیزدهم پس از تفریخ تعداد واکوئل‌های محتوی چربی در روده میانی و روده مارپیچ افزایش می‌یابد. بین روزهای 17 تا 19 پس از تفریخ لاروهای فیل‌ماهی دارای یک دوره تغذیه توأم هستند. 25 روز پس از تفریخ سلول‌های روده میانی دارای ریزکرک­های بلند است. در روز 36 ام تعداد سلول‌های جامی شکل در روده مارپیچ افزایش می‌یابد. در 43 روزگی، غدد روده‌ای با بافت پوششی استوانه‌ای مژه‌دار در بافت همبندی روده میانی، قابل مشاهده است. بین روزهای 57 تا 75 ام تعداد و اندازه چین‌های مخاطی روده افزایش می‌یابد. چنین اطلاعات و یافته­های پایه­ای می‌تواند به‌منظور ارتقاء پرورش لارو ماهیان خاویاری به‌ویژه فیل‌ماهی بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A histological study of the intestine development of beluga (Huso huso) larvae

چکیده [English]

Abstract[1]
 Histological development of beluga during life stages (1-75 days post hatch) was studied by using light microscopy. Larvae were fixed in bouin’s solution then dehydrated and embedded in paraffin wax. Sections of 5-7μm thick were produced and stained according to standard histological techniques: Hematoxylin-Eosin (HαE), and periodic Acid Schiff (PAS). One-day-old larvae possess a primordial intestine, which is lined by a simple columnar ciliated epithelium. 3 days after hatching, an oblique furrow of the digestive tube wall starts to develop on the dorsal-posterior region of the yolk sac and divides the alimentary canal into two differentiated regions: the future stomach and intermediate intestine. At this time spiral valve starts to differentiate. Granules of embryonic pigment accumulate in the spiral valve lumen forming the melanin plug. 7 days after hatching intermediate gut and spiral gut are lined by a columnar ciliated epithelium. The terminal section of the digestive tract is differentiated into a short rectal duct lined with a cuboidal epithelium. The urinary bladder connects with rectum at this time. 13 days after hatching the number of vacuoles filled with lipid increases in intermediate gut and spiral gut. Between 17-19 days post hatching beluga larvae have a period of mixed nutrition. 25 days after hatching cells of intermediate gut have long microvilli. 36 days after hatching the number of goblet cells increase in spiral gut. 43 days after hatching several intestine glands are visible in connective tissue of intermediate gut which is lined by a simple columnar ciliated epithelium. Between 57-75 days after hatching the number and size of mucosal folds increase in intestine. This information may be useful to improve rearing efficiency of beluga and the other sturgeon.*- Corresponding Author; E-mail: sarahjorjani@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Histology
  • Intestine
  • Beluga (Huso huso)
  • larval stages