نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به­منظور بررسی روند مهاجرت و وضعیت تکثیر ماهی سفید در رودخانه گهرباران از تاریخ 23/12/86 لغایت 2/2/87 (به‌مدت 40 روز) نمونه برداری صورت گرفت. دمای آب رودخانه در شروع و اتمام دوره به­ترتیب 11 و 18 درجه سانتی­گراد بود. از مجموع 4948 عدد ماهی صید شده، تعداد 3192 عدد مولد به جنس نر و 1756 عدد مولد به جنس ماده تعلق داشت، که تعداد 2204 عدد مولد نر و 1203 عدد مولد ماده در امر تکثیر مورد استفاده قرار گرفت. نسبت جنسی در جمعیت مهاجر نابرابر (82/1 نر: 1 ماده) بود. میانگین طول کل مولدین ماده و نر ماهی سفید به­ترتیب 45/135/40 سانتی­متر، 5/082/34 سانتی­متر و میانگین وزن مولدین ماده و نر نیز به­ترتیب 68/14554/992 گرم و 94/11826/429 گرم بود. میزان استحصال تخم ماهی سفید در طول 40 روز تلاش 629 کیلوگرم تخم آب کشیده بوده است. هماوری مطلق ماهی سفید در این منطقه 40550 و هماوری نسبی 40714 بود. میانگین درصد لقاح نیز 5/085/94 بدست آمد. میانگین ضریب شرایط برای مولدین ماده و نر به­ترتیب  15/034/1 و 32/009/1 بود. بیشترین مهاجرت و بالاترین میزان استحصال تخم در دهه دوم (نیمه اول فروردین ماه) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of migration and propagation of Rutilus frisii kutum in Goharbaran River (Mazandaran province)

چکیده [English]

Abstract
In order to investigate migration and propagation of Rutilus frisii kutum in Goharbaran River, sampling was started on 14 March 2008 to 21 April 2008. Temperature in the start and the end of the study was 110C& 18 0C respectively. 4192 Male and 1756 Female were caught in this time; 2204 male and 1204 female were used in propagation. Sex ratio in migrant population was unequal. (1.82Male:1Female) Average of total length in female and male brooder were 992.54145.68 cm and 429.26118.94cm, respectively. Average of weight in female and male brooder was 40.351.45cm and 34.82 0.5cm, respectively. Amount of extractive egg was 629 kg in 40 days. Absolute and relative fecundities were 40550, 40714 on this region, respectively. Average of fertilization percentage was 94.850.5. Average of condition factors in female and male brooder were 1.340.15 and 1.090.32, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Propagation
  • Goharbaran
  • Rutilus frisii Kutum
  • Migration