نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق، سنجش میزان اکسیژن محلول در استخرهای بالادست، میانی و پائین دست قزل­آلا و همین‌طور مقایسه میزان تولید نهایی ماهی در استخرهای مختلف (بالادست، میانی و پائین‌دست) در یک کارگاه پرورش قزل­آلا بوده است. این بررسی در 30 استخر در سه ردیف ده تایی (10 استخر بالادست، 10 استخر میانی، و 10 استخر پائین‌دست) که بطور متوالی قرار گرفته بودند انجام شد. در طی 10 ماه دوره آزمایش، میانگین اکسیژن محلول در کلیه استخرها در طول دوره آزمایش بالای شش میلی­گرم در لیتر بوده است، هرچند که اختلافات بین مقادیر اکسیژن محلول در سه سری بالادست، میانی و پایین دست معنی‌دار شده بود.میزان اکسیژن محلول استخرهای متوالی از میانگین 24/8 به 91/6 میلی­گرم در لیتر تنزل یافت. میانگین میزان رشد نهایی و تولید نهایی در بین استخرهای سه ناحیه بالادست، میانی و پایین‌دست از لحاظ آماری هیچگونه تفاوت معنی‌داری را نشان نمی­دهد. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون، میزان اکسیژن محلول آب استخرها دارای رابطه  معنی­داری با میزان رشد و تولید نهایی ماهیان در استخرهای مختلف نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of final yield in continuous ponds of rainbow trout farm

چکیده [English]


 
This research was aimed to compare some factors including dissolved oxygen, final growth rate and final yield of trout fishes in continuous fish farm. 30 ponds were allocated for this work and the comparison has been done for 10 similar ponds at the upper, middle and lower parts of this fish farm. After 10 months culture period, the dissolved oxygen showed a significant difference in different parts of fish farm. But the final growth rate and final yield of fishes under different ponds at upper, middle and lower parts did not revealed a significant difference. Also, the Pearson's correlation coefficient (r) showed an insignificant relation between the amount of dissolved oxygen and final growth and yield of fishes in all ponds. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Continuous ponds
  • final yield
  • Rainbow trout