نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق به­منظور بررسی اثر برخی نمونه‌برداری محیطی شامل دمای آب، دبی آب، عمق و عرض روخانه بر تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه­های دالکی و حله بوشهر، به­مدت 14 ماه و در هفت ایستگاه انجام شد. بیشترین تنوع زیستی در ماه­های گرم سال (تیر و مرداد) و در ایستگاه­های بالادست قرار داشت. تنوع زیستی در ایستگاه­های پایین­دست بسیار کمتر از ایستگاه­های بالادست بود که این به­دلیل میزان آلودگی بود که از شهرهای اطراف وارد رودخانه می­شد. در ایستگاه شماره یک بیشترین فراوانی نسبی مربوط به راسته Ephemeroptera(42 درصد) بود که این راسته در ایستگاه شماره هفت مشاهده نگردید، در حالی که در ایستگاه شماره هفت بیشترین فراوانی نسبی مربوط به راسته Diptera با فراوانی نسبی 8/34 درصد بود. جنس بستر با بستر قلوه سنگی و تخته سنگی از ایستگاه بالادست شروع شده و با نزدیک شدن به مصب رودخانه بافت بستر دانه ریز گشته و به لومی ماسه­ای ختم می‌گردد. جنس بستر بر روی تنوع زیستی و تراکم گونه­ها تأثیر مستقیمی داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the environmental parameters on biodiversity of macrobentose in Dalaki and Helle river of Boushehr

چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the effect of environmental parameters such as water temperature, depth and width of rivers on biodiversity of macrobentose in Dalaki and Helle river (Boushehr Province), this research was developed. The research period was 14 months and it studied in seven sites. Maximum of biodiversity was observed in warm months and upstream sites. Biodiversity in downstream sites was much lower than upstream sites due to pollution rate entered from near cites to the river. The highest relative frequency of species (% 42) in site 1 belonged to Ephemeroptera order, but they were not observed in site 7. This frequency (% 34.8) belonged to Diptera order in site 7. The bottom structure was rocky in upstream and with a small steep to the river stuary to the smooth and sandy-lomy texture. The bottom structure had direct effect on biodiversity and species density.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Macrobentose
  • Dalaki
  • Helle
  • Boushehr
  • Environmental factors