نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) یکی از گونه­های مهم تجاری تاسماهیان دریای خزر محسوب می­شود.­ جهت بررسی ارتباط برخی شاخص‌های خونی، یونی و هورمونی، 24 قطعه مولد ماده ازون برون پرورشی 8 ساله (16 قطعه ماده و 8 قطعه نر) با میانگین وزنی و طولی به­ترتیب 52/0±16/5 کیلوگرم و63/2±59/111 سانتی­متر در ماده­ها و میانگین وزنی و طولی به­ترتیب 32/0±31/3 کیلوگرم و 88/3±88/101 سانتی­متر در نرها به­مدت یکسال از بهار 1384 تا زمستان 1384 مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از خون­گیری از ساقه دمی مقادیر کورتیزول، گلوکز و یون­ها (سدیم، پتاسیم، منیزیوم، کلر و کلسیم) بصورت فصلی بررسی شد. نتایج نشان داد کورتیزول در هر دو جنس در فصل تابستان در بالاترین میزان بوده و اختلاف معنی­داری نشان داد. در حالی­که در بررسی جنس­ها تفاوتی مشاهده نشد. در ارتباط با شاخص­های یونی، منیزیوم، کلسیم، سدیم و پتاسیم تفاوت معنی­داری در جنس­ها مشاهده شد. یون پتاسیم در زمستان در ماده­ها اختلاف معنی­داری داشت، در ارتباط با شاخص­های دیگر نمی­توان با قطعیت یک فصل را در نظر گرفت. میزان گلوکز در جنس­ها اختلاف معنی‌داری نشان نداد. حداکثر گلوکز در بهار در نرها مشاهده شد. در میزان کلسیم در نرها طی فصول مختلف اختلافی مشاهده شد، در صورتی­ که در ماده­ها در تابستان و پاییز بالاتر بوده و تفاوت معنی­دار مشاهده شد. سدیم در بهار و کلر در زمستان به­ترتیب در ماده­ها و نرها در بالاترین مقدار بودند. بر اساس نتایج حاصل در بین فاکتورهای بررسی شده، می­توان کورتیزول را بعنوان مهمترین شاخص کارآمد در ارتباط یا وضعیت فیزیولوژیک گونه پرورشی در فصول مختلف مدنظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of seasonal changes of cortisol, Glucose and Ionic in Farmed female Stellate Sturgeon, Acipenser stellatus

چکیده [English]

 
Stellate sturgeon (Acipencer stellatus) is one of the important and commercial species of Caspian Sea. 24 farmed Acipenser stellatus breeders which are all 8 years old (16 females and 8 males) with mean weight of 5.16±0.52 and average length 111.59±2.63 in females and mean weight of 3.31±0.32 and average length 101.88±3.88 in females were investigated from spring 2005 until winter 2006.After bleeding of caudal vein, cortical, glucose and ionic (Na, K, Mg, Cl, and Ca) levels of blood samples were measured seasonally. Results showed that maximum cortical levels were in summer and was a significant difference. Though, there were no significant differences in species. In ionic, Mg, Ca, Na, and K, there was no significant difference in the species. A significant difference was seen in female during winter. For other indices a certain season could not be spotted. In relationship with other indices can not certainly select a season. Glucose was not different in species. The maximum level of glucose was observed in males during spring. Although maximum Ca level was in summer and winter, no significant difference in Ca level of males was observed. Maximum level of Na in spring and Cl in winter was seen in females and males, respectively. According to results cortical was the best indices in relationship with physiological condition of farmed species in various seasons.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Farmed Stellate Sturgeon
  • Cortisol
  • glucose
  • Season
  • Ion