نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
بررسی برخی ویژگی­هایماهی مید در سواحل استان خوزستان در منطقه بحرکان  طی یک دوره یکساله از فروردین تا اسفند ماه 1384 اجرا شد. در طول مدت اجرای پروژه در مجموع 1880 قطعه ماهی بیومتری گردید و از این تعداد ماهی 947 قطعه در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین دادهای طولی برای ماهیان نر و ماده به­ترتیب 15/1±97/17، 49/1±11/19 سانتی­متر و میانگین وزنی در نرها 71/13±43/73 و در ماده­ها 95/20±91/85 گرم بود. رابطه طول - وزن  ماهیان نر w=0.024L2.76   (n=336, R2=0.72) و ماهیان ماده w =0.011L3.00 (n=596, R2= 0.78) و کل ماهیانw =0.0208L2.82 (n=936, R2 =0.82) نتیجه شد. شاخص ضریب شرایط (K) در نرها با میانگین 14/0±25/1 و در ماده­ها 15/0±35/1 و بطورکلی بیشترین مقدار در خرداد و کمترین مقدار در اسفند مشاهده شد. شاخص­های رشد جنس نر و ماده ماهی مید (Liza klunzingeri) به­ترتیب طول بی­نهایت 20 و 24 سانتی­متر، ضریب رشد 2/1و 83/0 به ازای سال، زمان طول صفر، 15/0 و 21/0 محاسبه شد. با توجه به خصوصیات زیستی ماهی مید و براساس شاخص انجمن شیلاتی آمریکا (AFS) ماهی مید جزء ماهیان با آسیب پذیری ذاتی کم به­حساب می­آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of some growth characteristics of Klunzingeri Mullet (Liza klunzingeri) in the Coastal of Khuzestan

چکیده [English]

Abstract
Some growth characteristics of L.klunzineri were investigated in Bahrekan (east coast of Khuzestan Province) between April 2005 & March 2006. A total of 1880 specimen was sampled, of which 947 specimen was measured & analyzed. Mean value of length for the male and female were calculated as 17/97±1/15 and19/11±1/49 and mean value of weight for the male and female was as73/43±13/71and 85/91±20/95 respectively. Length-weight relationship was calculated as W=0.024L2.76 (n=336, R2=0.72) for males, W=0.011L3.00 (n=596, R2=0.78) for females and W=0.0208L2.82(n=936,             R2 =0.82) for total specimen. Mean values of condition factor (K) were 1.25± 0.14 in males and 1.35±0.15 for females. The highest K value was found in June and the lowest in March. Growth indices for males and females of studied fishes were found to be L∞=20, 24 (cm), K=0.83, 1.2 (year-1) and to=-0.15, -0.21 respectively. According to biological characteristics and comparing to American fisheries society (AFS) indices and Fuzzy logic expert system, L.klunzineri is classified as low vulnerable group fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Khuzestan province, Condition factor (K)
  • Liza klunzingeri