نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تحرک اسپرم ماهی به­عنوان شاخص قابلیت لقاح آن بستگی به یون کلسیم و یون منیزیم دارد. زیرا این دو یون در کنار هم برای شروع تحرک اسپرم در ماهیان آب شیرین ضروری هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سختی و فاکتور یونی روی درصد لقاح تخم­های تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در سختی­های مختلف بود. بنابراین مواد تناسلی استحصالی از یک مولد به روش نیمه خشک در ٤ تیمار مختلف (٢٠، ١۵٠، ٣٠٠ (شاهد) و ٣٦٠ میلی­گرم بر لیتر) با سه تکرار  لقاح یافتند. تخم­ها جهت انکوباسیون به انکوباتورهای شیشه­ای گلدانی منتقل شدند. درصد لقاح هر ٤ تیمار اندازه­گیری شد. آنالیز آب ٤ تیمار برای تعیین میزان یون کلسیم و منیزیم انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که میزان سختی مناسب از ٢٠ تا  ٣٦٠ میلی­گرم بر لیتر می­تواند باشد به شرط آنکه تعادل یونی در آب مورد استفاده وجود داشته باشد. البته همین نتایج نشان داد که غلظت کلسیم مورد نیاز در زمان لقاح تاس ماهی ایرانی 5 تا ٧٠ میلی­گرم بر لیتر و میزان غلظت منیزیم مورد نیاز 1 تا 48 میلی­گرم بر لیتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the effect of total hardness in fertilization rate of Acipenser persicus

چکیده [English]

Abstract
Fish sperm motility as a fertilization potential index depends on Ca2+ and Mg2+ ions. Because Start of sperm motility in fresh water fishes need both Ca2+ and Mg2+ ions. The objective of this study was to assess the effect of water hardness and Ionic factor on the fertilization percent of Acipenser persicus spawns in various water hardness. Therefore,the exploited gametes have been fertilized from a producer in four treatment batches (20, 150, 300 (control group) and 360 mg/l) with three replicates by semi-dry method. The eggs were transferred to glass potted (vase) incubators for incubation. The percent of fertilizing on each of the four batches were measured. Water analyses have been performed to determine the amount of Calcium and Magnesium ions. The results show that the appropriate rate of hardness can be 20 to 360 mg/l, provided that there should be ionic balance in the water. However, same results show that the concentration of the required Calcium at the time of Acipenser persicus fertilization is about 5 to 70 mg/l and the required Magnasium this time is about 1 to 48 mg/l.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fertilization rate
  • Persian sturgeon
  • Acipenser persicus
  • Total Hardness