نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی قزل­آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) تنها ماهی سردابی پرورشی در ایران می­باشد. یکی از مهمترین مسائل در پرورش این ماهی، تکثیر مصنوعی و تولید لارو است. در این بین مولدین نر نقش مهمی در فرآیند تکثیر مصنوعی دارند. به این دلیل بررسی اثر توان باروری مولدین نر قزل­آلای رنگین کمان در فصل تکثیر 87-1386، بر روی درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد ظهور لارو و درصد بازماندگی لارو تا مرحله جذب کیسه زرده ضروری به نظر رسید. برای این منظور 3 گروه سنی از مولدین نر (3، 4 و 5 ساله) با ماهیان ماده بصورت جداگانه لقاح داده شدند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین درصد لقاح، تعداد تخم لقاح یافته، درصد بازماندگی تا مرحله چشم زدگی و درصد ظهور لارو اختلاف معنی­دار آماری وجود دارد (05/0p < /em><). همچنین بین مولدین نر 3 و 4 و5 ساله از نظرحجم اسپرم اختلاف معنی­دار آماری مشاهده گردید (05/0p < /em><). نتایج تصدیق کرد که ماهیان نر 3 ساله از نظر میانگین، بیشترین درصد اسپرماتوکریت را به خود اختصاص داده و با ماهیان نر 4 و 5 ساله اختلاف معنی­دار آماری دارند (05/0p < /em><).  بر این اساس، تحقیق حاضر نشان داد که تخم­های حاصل از لقاح اسپرم­های مولدین نر 4 ساله و تخمک­های مخلوط از مولدین ماده، بیشترین میانگین درصد لقاح (97 درصد)، درصد بازماندگی تا مرحله چشم زدگی (21/97 درصد)، درصد ظهور لارو (50/90 درصد)، درصد بازماندگی تا مرحله جذب کیسه زرده (88 درصد) را داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of reproductive performance of different age of male on fertilization, eyeing, hatching and survival rate to yolk sack absorption stage in Rainbow trout broods (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1972)

چکیده [English]

Abstract
    Rainbow trout is the only species of rearing cold water fish in Iran. One of the main problems in its culture is artificial propagation and production of larva. Among of those, male broods have significant role in propagation process. For this target in the propagation season in 2008 the effect of reproductive performance of different age of male broods on fertilization, eyeing, hatching and survival rates until absorption of yolk sack stage in rainbow trout, were studied. For these studies, 3 groups of male broods (3, 4 and 5 years old) were fertilized with female fish individually. The results showed that in the studied treatments there was significant difference in the mean of fertilization rate, number of fertilized eggs, survival rate to eyeing stage and hatching rate (p < /em>£0.05). further, there was significant difference in milt volume between 3, 4 and 5 years old male broods (p < /em>£0.05). The results confirmed that three-year-old males have maximum of espermatocrite rate and differ from four and five-year-old males (p < /em><0.05). The present study showed that the produced eggs from fertilization of four-year-old males milt and mixed females ova have maximum rate in fertilization rate (97%), survival rate until eyeing (97.21%), hatching rate (90.50%) and survival rate until absorption of yolk sack stage (88%).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Milt
  • Eyeing rate
  • fertilization rate
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)