نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی صبور با نام علمی ilisha Tenualosa گونه پلاژیک یوری هالین و مهاجر رودخانه‌ای (Anadromous) بوده که در آب شور و شیرین گسترش داشته و معمولاً بیش از 100 کیلومتر در فصل تخم‌ریزی به رودخانه­ها مهاجرت می­نمایند.  در این تحقیق که از تیر ماه 1385 تا خرداد 86 صورت گرفت، در مجموع 344 قطعه ماهی با تور گوشگیر تعقیبی در سواحل بندردیلم استان بوشهر (شمال­غربی خلیج­فارس) صید شد. بررسی­ها نشان داد که ماهی­صبور پلانکتون­خوار بوده و غالبا از فیتوپلانکتون­ها و تا حدودی از زئوپلانکتون­ها تغذیه می­کند. بیشترین فراوانی فیتوپلانکتونی مربوط به شاخه Bacillariophyta بود. در این شاخه جنس Chaetoceros بیشترین فراوانی و جنس Cocconeis دارای کمترین فراوانی بود. پس از آن شاخه Pyrrophyta دارای بیشترین فراوانی بود که از این شاخه جنس Ceratium بیشترین و Dinophysis کمترین فراوانی  را دارا بود. از گروه زئوپلانکتونی بندپایان (Arthropoda غالبا رده Copepoda) تقریباً در تمامی ماه­های سال به­جز (مرداد 85 و اردیبهشت 86) و پس از آن مژه­داران (Ciliophora اغلب جنس Parafavella)، غالب غذاهای زئوپلانکتونی مورد مصرف ماهی صبور را در منطقه مطالعاتی تشکیل داده بود. طبق نتایج بدست آمده نوسان غذاها تنها بین دو گروه فوق (بندپایان و مزه‌داران) بر حسب ماه دیده می­شود و سایر اقلام غذایی کمتر از 5 درصد تعداد زئوپلانکتون­های مصرف شده موجود در لوله گوارش (معده و روده) ماهی صبور را تشکیل داده است. طول نسبی لوله گوارش (RLG) در کل ماهیان بررسی شده بین 88/0 تا 34/2 متغیر بوده و میانگین آن 22/0± 53/1 محاسبه گردید. شاخص شکمی - بدنی در ماهیان بررسی شده بین 04/0 تا 64/2 متغیر بوده و میانگین آن 448/0±752/0 اندازه­گیری شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on feeding behaviour of Hilsa shad) Tenualosa ilisha (in the North of Persian Gulf) Bushehr coastal waters(

چکیده [English]

Abstract
Hilsa shad, Tenualosa ilisha, is an euryhaline, pelagic and anadromous species which is found in marine and freshwater water. It usually migrates more than 100 km to rivers in the breeding season. This survey, carried out from July 2006 to June 2007, included a total of 344 specimens all collected by gill net from the northern Persian Gulf, Bushehr coasts (Deylam waters). As studies show, Hilsa shad is a filterfeeder species and this study demonstrated that they fed on phytoplankton much more than zooplankton.The results indicate that the most abundant phytoplankton species belong to Bacillariophyta. In this phylum, genera Chaetoceros and Cocconeis had the most and the least abundance, respectively. After Bacillariophyta, there was phylum Pyrrophyta. In this phylum, genera Ceratium and Dinophysis had the most and the least abundance, respectively. On the other hand, the most abundant zooplankton species was related to phylum Arthropoda. Class of copepoda was approximately abundant in all months except August 2006 and May 2007. After Arthropoda, phylum Ciliophora with genus Parafavella was located as second food in feeding behaviour of Hilsa shad. Fluctuations between Arthropoda and Ciliophora were observed in comparison with other feeding groups. Abundance of other feeding groups was less than 5% of remainders in alimentary canal (stomach and intestine). The mean RLG was measured about 1/53 ± 0/22 (Range 0.88-2.34). The average (GSI) was measured about 0.752±0.448 (Range 0.04-2.64). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian gulf (Bushehr coastal waters)
  • feeding behaviour
  • Tenuolosa ilisha