نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مطالعه اثرات آنالوگ هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRHa) به­شکل امولسیون آب در روغن(w/o) و خالص در تحریک و همزمانی اوولاسیون قزل­آلای رنگین کمان بررسی شد. آنالوگ هورمون GnRH در محلول نمکی 9/0 درصد و یا گلیکول پروپلین حل شد و با حجم برابری از آدجوانت ناقص فروند  (GnRHa-FIA)ترکیب گردید. در ماهیان تیمارهای مختلف 5/0 میلی لیتر از ترکیب مذکور تزریق شد. میزان هورمون در همه تیمارها به جز تیمار شاهد-که محلول نمکی 9/0 درصد دریافت نمود- 25 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن بود. همه ماهیانی که هورمون GnRHa حل شده در محلول نمکی 9/0 درصد را همراه با آدجوانت یا در دو مرحله تزریق دریافت نمودند به­ترتیب 10 و 11 روز بعد از تزریق تخمریزی کردند، در حالی که درصد تجمعی اوولاسیون در گروه شاهد و ماهیانی که هورمون GnRHa را به شکل خالص و در یک مرحله تزریق دریافت نمودند تا 36 روز بعد از تزریق به­ترتیب 75 و 60 درصد بود، ولیکن 87 درصد ماهیانی که هورمون GnRHa محلول در گلیکول پروپلین را همراه با آدجوانت دریافت کردند تا 36 روز بعد از تزریق تخم­ریزی نمودند و همه ماهیانی که هورمون یاد شده را در دو مرحله دریافت نمودند 13 روز بعد از تزریق تخم­ریزی کردند. درصد لقاح، چشم­زدگی و تفریخ در همه تیمارها مناسب بود و بین تیمارها تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0p < /em>>). مرگ و میر قبل و بعد از تخم­ریزی در مولدین مورد آزمایش مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق ترکیب هورمون حل شده در محلول نمکی و آدجوانت ناقص فروند (GnRHa-FIA) سبب پیشرس کردن، همزمانی و کوتاه شدن دوره تخم­ریزی در مولدین قزل­آلای رنگین کمان در مقایسه با گروه شاهد و گروه دریافت­کننده هورمون GnRHa به­شکل خالص و در یک مرحله گردید. تزریق GnRHa-FIA تأثیر منفی بر کیفیت تخم­های استحصالی نداشته و مرگ و میری در مولدین مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of several methods of GnRHa administration on induction and synchronization of ovulation in rainbow rout, Oncorhynchus mykis

چکیده [English]

Abstract
In this study likely effects of water in oil (w/o) emulsion versus acute administration of gonadotropin releasing hormone agonist (GnRHa) on induction and synchronization of ovulation in rainbow trout were examined. GnRHa was diluted in physiological saline (PS) or propylene glycol (PG) and mixed with equal volume of Freund’s incomplete adjuvant (GnRHa-FIA). All fish received 0.5 ml intraperitoneal injections. Dose of hormone in all groups was 25 μg/kg-1 except control fish which received physiological saline. All fish injected with PS diluted GnRHa, combined with adjuvant or in two injections protocol ovulated 10 and 11 days after injection respectively. In contrast only 75% in control fish and 60% of fish with an acute injection of pure GnRHa ovulated up to 36 days after injection. In fish injected with PG diluted GnRHa combined with adjuvant ovulation percentage reached to 87% until the end of experiment compared to 100 % ovulation for fish injected twice with PG diluted GnRHa. Fertilization, eyeing and hatching percentages were normal in all treatment groups and did not differ significantly among groups (p < /em>>0.05). None of treatments caused any pre or post-spawning mortality. In conclusion, combination of physiological diluted GnRHa with Freund’s incomplete adjuvant (GnRHa-FIA) was effective in advancing the onset of ovulation, synchronizing the ovulation of treated fish and shortening the reproductive period, relative to control or acute GnRHa injected group (p < /em><0.05). GnRHa-FIA did not affect egg quality or cause any mortality in the treated broodstock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Freund’s incomplete adjuvant
  • Induced spawning
  • egg quality
  • Rainbow trout
  • GnRHa