نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

گاوماهی خزری منبع غذایی مهمی در دریای خزر می­باشد. این ماهی غذای عمده ماهیان خاویاری را تشکیل می­دهد، بدین جهتساختار ژنتیک جمعیت گاوماهی خزری با استفاده از روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 135 نمونه گاو ماهی خزری از 3 منطقه در طول ساحل حوضه جنوبی دریای خزر که شامل سواحل انزلی، چالوس و بندرترکمن می‌باشد،   جمع­آوری گردید. با استفاده از یک جفت پرایمر که مربوط به توالی نوکلئوتیدهای مجموعه ژن سیتوکروم b، ژن­های tRNA,2 و ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری که از چند گونه ماهی بدست آمده بود، انتخاب و جهت PCR مورد استفاده قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان داد که محصول PCR حدود bp700 از نمونه­ها بدست آمد که جهت انجام آنالیز RFLP از آنزیم­های ALUI، ALW26، BSeNI، DraI، MboI، RsaI، TasI، HincII، BSURI، Bsh12851، HinII و BSu15I برای هضم محصول PCR استفاده شد. الگوهای هضم آنزیمی با ژل پلی­اکریل آمید و رنگ­آمیزی نیترات نقره مشاهده گردید. این الگوها برای تمام نمونه­ها مشابه بود. بر این اساس می‌توان گفت که پدیده پلی­مورفیسم با استفاده از آنزیم­های فوق در گاوماهی خزری قابل مشاهده نبوده و جمعیتی قابل جداسازی تشخیص داده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Population Genetic Structure of Neogobius caspius (Eichwald, 1831) in the South Caspian Sea using PCR-RFLP Marker

چکیده [English]

Abstract
Neogobius caspius is a small benthic fish that is native of the Caspian Sea. The importance of this fish is because of its role as a main food resource of the Sturgeon fish. The genetic diversity of N.caspius population in the Caspian Sea was studied using PCR-RFLP technique. A total of 135 samples of N.caspius were collected from costal line in the north Caspian Sea, including specimens from costal of Anzali and Chalus. Genomic DNA was extracted by phenol-chloroform method and then was amplified using a pair primer of cytochrom b gene, 2 tRNA gene and the control region sequences by a thermal cycler.
R: D2(5'-CCGGAGTATGTAGGGCATTCTCAC-3')
F: CY1(5'-YYTAACCRRGACYAATGACTTGA-3')
12 restriction enzyme were used to digest the target gene region including: AluI - Alw26I(BsmAI) - BSeNI(BSRI)- DraI- MboI- RsaI – TasI – HincII- BsuRI(HaeIII) - Bsh1285I - Hin1I- Bsu15I. Digested PCR products were observed by silver staining method followed by polyacrilamid gel electrophoresis (PAGE). The results showed the same pattern among the species. There was no polymorphism and no differentiation in population in the Neogobius caspius fish in the southern coast of Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Caspian Sea
  • Genetic population
  • Neogobius caspius
  • PCR
  • RFLP