نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
پروبیوتیک­ها میکروارگانیسم­های مفیدی هستند که در دستگاه گوارش موجودات بصورت کلونی در آمده و اثرات مفیدی بر سلامتی و رشد موجود میزبان دارند. به­منظور استفاده بهینه از این میکروارگانیسم­ها، در تحقیق جاری اثر پروبیوتیک بیوپلوس 2-ب[1] و ترکیب آهن[2] بر رشد لارو ماهی قزل­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 2700 لارو (میانگین وزنی135/0 گرم) در 8 گروه 100 تایی و یک تیمار شاهد با 3 تکرار به­مدت 30 روز بررسی شدند. تیمار اول شامل لاروهای ماهی تغذیه شده از جیره حاوی CFU([3])/g 109×6/1، تیمار دوم شامل CFU/g 109×2/1، تیمار سوم شامل جیره دارای 7 میلی­گرم آهن در هر کیلو جیره، تیمار چهارم دارای 5 میلی­گرم آهن در هر کیلو جیره، تیمار پنجم شامل پروبیوتیک به مقدار CFU/g 109×6/1 همراه با 7 میلی­گرم آهن در هر کیلو جیره، تیمار ششم شامل پروبیوتیک به مقدار CFU/g 109×6/1 همراه با 5 میلی­گرم آهن در هر کیلو جیره، تیمار هفتم شامل پروبیوتیک به مقدار CFU/g 109×2/1 همراه با 7 میلی­گرم آهن در هر کیلو جیره و تیمار هشتم شامل پروبیوتیک به مقدار CFU/g 109×2/1 همراه با 5 میلی­گرم آهن در هر کیلو جیره، بود. در طول دوره آزمایش، زیست­سنجی ماهیان هر 6 روز یکبار انجام شد. وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و نسبت کارآیی پروتئین در تیمارهای 1، 2 و 6 نسبت به سایر تیمارها و تیمار شاهد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد (05/0≥p < /em>). بررسی­های آماری حاکی از عدم وجود اختلاف معنی­دار در طول کل و درصد بقاء بین تیمارها می باشد (05/0≤p < /em>). در انتهای دوره آزمایشی حداکثر مقدار درصد پروتئین لاشه در تیمارهای 1 و 2 مشاهده گردید (05/0≥p < /em>). درصد چربی لاشه نیز در تیمارهای مزبور دارای کمترین مقدار بود (05/0≥p < /em>). یافته­های بدست آمده، تایید کرد که اگر جیره حاوی پروبیوتیک باشد (در مقایسه با مخلوط پروبیوتیک و آهن در جیره) تاثیر بهتری را بر رشد و فاکتورهای تغذیه­ای در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان دارد.[1]- BioPlus 2B


[2]- Fe(So4)2(7H2O)


[3]- Colony Forming Unit

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of growth performance of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) larvae with different levels of probiotic and iron in use of supplemented in diet

چکیده [English]

Abstract 
    Probiotics are useful microorganisms wich colonized in gut system on animals. The probiotics have useful effects on health and growth performance of the animals. In order to investigate the effects of probiotic[1] and iron[2] supplementation on growth and survival of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) larvae, a 30-day feeding experiment was conducted. 2700 larvae (average weight 0.135 g) were used. They were divided into 8 groups and 3 repetitions, groups containing 100 larvae. One control group with 3 replicate was served as well. The first treatment was contained fish larvae fed by CFU([3])/g, The second treatment was contained by CFU/g, The third treatment was contained by 7mg iron per kg of feed, The fourth treatment was contained 5mg iron per kg of feed, The fifth treatment was contained by CFU/g and 7mg iron per kg of feed, The Sixth treatment was contained CFU/g with 5mg iron per kg of feed, The seventh treatment was contained CFU/g with 7mg iron per kg of feed, and The eighth treatment was contained CFU/g with 5mg iron per kg of feed. The sampling for nutritional effects was carried out every 6 days. At the end of the experiment; Weight Gain, Food Conversion Ratio, Specific Growth Rate, Protein Efficiency Ratio in the 1, 2 and 6 treatments were significantly higher than other treatment groups and control group; also weight gain in 9 treatment was the lowest (p < /em>≤0.05). Total length and survival rate were not significantly affected by the administered probiotic and iron (p < /em>≥0.05). Protein in whole body of 1 and 2 treatment showed higher rate than in other treatment groups and control group (p < /em>≤0.05); also fat value of body whole in 1 and 2 treatments showed lower rate than the other treatment groups and control group (p < /em>≤0.05).The findings in this research support that if probiotic just added to feed (in contrast, that if probiotic and iron both added to feed), growth and nutrition factors of Rainbow Trout larvae would be increased.[1]- BioPlus 2B


[2]- Fe(SO4)2(7H2O)


[3]- Colony Forming Unit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: BioPlus 2B
  • Probiotic
  • Feed Conversion Ratio
  • Specific Growth Rate
  • Rainbow trout