نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
راسته مارماهی­شکلان  (Anguilliformes)از جمله ماهیان موجود درآب­های خلیج فارس و دریای عمان به­شمار    می­روند که برخی از آنها دارای جنبه­های زینتی و ارزش خوراکی می­باشند. این طرح به بازنگری تاکسونومی و نواقص     رده­بندی آنها می­پردازد. مجموعه نمونه­ها به­مدت یکسال از سواحل جنوبی ایران شامل چابهار، بوشهر، بندرعباس، بندرلنگه و     نمونه­های موجود در موزه­ها، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی سطح کشور جمع­آوری شد و تمامی منابع معتبر ماهی­شناسی منتشر شده در این منطقه مورد توجه قرار گرفت. نتیجه حاصله حاکی از آن است که از میان 27 نمونه مورد بررسی 10 نمونه حاضر در این مقاله متعلق به خانواده­های مارماهیان بزرگ آب شور (Congridae)، مارماهیان درنده دریایی (Muraenesocidae)،مارماهیان رنگین نواری (Muraenidae)، مارماهیان حفار (Ophichthidae)، مارماهیانساکن آبهای عمیق(Nettastomatidae)و مارماهیان حلق­بریده(Synaphobranchidae)بیشترین تنوع گونه­ای را در منطقه مورد بررسی دارا بوده و همچنین گونه­های Pseudoxenomystax. Albeacens (مارماهی)، Muraenesox bagio (مارماهی تیزدندان معمولی)،Congeresox talabon  (مارماهی موری معمولی)،Congeresox talabonoides (مارماهی موری هندی)،Gymnothorax  lohnsoni (مارماهی موری)، Gymnothorax kidako (مارماهی موری    قهوه­ای)، sathete Strophidon (مارماهی موری بزرگ)، Rhinomuraena questathete (مارماهی موری نواری)،  Hoplunnis diomedianus (مارماهی دم­سیاه) و Synaphobranchus affinis(موری خاکستری حلق بریده) به­عنوان اولین گزارش از آب­های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان معرفی می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

study on systematic and taxonomic of Anguilliformes order in the Persian Gulf and Oman Sea's Iranian waters

چکیده [English]

                      Abstract
Anguilliformes order is one of fish resources in Persian Gulf and Oman Sea. They have ornamental  and nourishing value in some species. This research was for revising taxonomic and systematic defects of them. The whole samples were collected from the south coast of Iran included: Chabahar, Bushehr, Bandar Abbas, Bandare Lengeh, and the rest was from museums, universities and research centers in Iran during a year. The whole ichthyology valid published references in this area were considered. The result showed that  from among 27 studied  samples, only 10 samples presented in this article belong to congridae, Muraenesocidae, Muraenidae, Ophichthidae,and Nettastomatidae; Synaphobranchidae have maximum diversity in this research area. Pseudoxenomystax Albeacens, Muraenesox bagio, Congeresox talabon, Congeresox talabonoides, Gymnothorax lohnsoni, Gymnothorax kidako,  Strophidon  sathete, Rhinomuraena questathete, Hoplunnis diomedianus, and Synaphobranchus affinis are recorded in Persian Gulf and Oman Sea (i.e. Iranian sea zone) for the first time.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Systematic
  • Persian Gulf
  • Oman Sea
  • Taxonomic
  • Anguiliformes