نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ارگانیسم‌های فراوانی باعث وارد آمدن آسیب به ماهیان می‌شود که از آن جمله می‌توان به انگل‌ها اشاره کرد. فقدان قوانین و مقررات جامع در مورد بیماری‌های آبزیان سبب شده است که بسیاری از بیماری‌های خطرناک از منطقه‌‌ای به منطقه دیگر انتشار یابد که در پاره‌ای از موارد موجب برچیده شدن انواع فعالیت­های آبزی‌پروری در برخی از کشورها شده است. یکی از عواملی که موجب انتقال انواع انگل­ها به‌عنوان عوامل بیماری­زا می‌شود ماهیان هرز غیربومی می‌باشد که تحقیق حاضر به منظور بررسی آلودگی محوطه شکمی ماهی  آمورچه (Pseudorasbora parva) توسط انگل لیگولا (Ligula intestinalis) در مخازن چاه‌نیمه زابل انجام شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده میزان شیوع، درصد فراوانی و میانگین شدت آلودگی این انگل در محوطه شکمی ماهی آمورچه به‌ترتیب 60/13، 88/13 و 4/1 درصد به‌دست آمد. همچنین حداکثر تعداد انگل در یک نمونه 4 عدد و طول بزرگترین انگل 84/5 سانتی‌متر بود. همچنین مشاهده شد که بیشترین میزان شیوع انگل لیگولا در ماه فروردین بوده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of infection by plerocercoid stage of Ligula intestinalis in amorcheh gastric "Pseudorasbora parva", in Zabol Chahnimeh reservoirs

چکیده [English]

Abstract
Many organisms such as parasites cause damage to fish. Lack of legislature and perception for aquatic disease led to the expansion of many dangerous diseases. In some cases, his has lead to the collapse of aquaculture in some countries. One of vectors the parasite infection are nonindigenous fishes. This study had carried out to survey on gastric infection of amorcheh (Pseudorasbora parva) by plerocercoid of Ligula intestinalis inZabol Chahnimeh Reservoirs. Based on the results breakout rates, frequency and mean infection density were 18.44%, 13.88% and 1.4% respectively. Maximum number of parasites in a sample was 4 and the largest parasites observed were 5.84 centimeters. Also it was observed that between sampling months the maximum rate of breakout was in March.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gastric infection
  • Ligula intestinalis
  • Pseudorasbora parva
  • Zabol chahnimeh Reservoirs