نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
میکروجلبک سبز سندسموس (Scenedesmus sp < em>.) ابتدا به­وسیله تور پلانکتون­گیر با چشمه تور20 میکرون از منابع آبی منطقه فرح‌آباد نمونه­برداری و بعد از انتقال به آزمایشگاه، از روش پی‌پت پاستور جداسازی و خالص­سازی شدند. پس از ساخت محیط کشت­هایTMRL  و Z-8+N، استوک میکروجلبک سبز فوق با تراکم کشت اولیه  ۱۰۶×7 عدد در میلی‌لیتر تلقیح و در سیستم فایکولاب با دمای 2±25 درجه سانتی­گراد و شدت نور 350±3500 لوکس به‌منظور بررسی رشد قرار داده شد. این آزمایش با 2 تیمار و 3 تکرار در نظر گرفته شد و میکروجلبک­ها 5 بار طی 10 روز با استفاده از میکروسکوپ نوری معمولی بوده با بزرگنمایی عدسی 40  و لام نئوبار (شمارش 5 خانه) مورد شمارش قرار گرفتند. علاوه بر تعداد سلول‌ها، از تعداد کلنی­ها نیز به­صورت مجزا شمارش به­عمل آمد. میانگین شمارش­ محیط کشت‌هایTMRL و Z-8+N در 5 مرحله به‌ترتیب 106×۴۷/۱±106×۰۶/۶ و 106×۳۹/۱±106×۷۰/۲۱ عدد سلول در میلی­لیتر بدست آمد. کلنی تک سلولی با میانگین 5/53 درصد و کلنی 4 سلولی با میانگین 7/39 درصد به­ترتیب بیشترین کلنی­ها در دو محیط کشت TMRL و Z-8+N  بودند. نرخ رشد و ضریب رشد ویژه،  TMRLو
Z-8+N به­ترتیب برابر 52/0 و 26/0 مورد محاسبه قرار گرفت. برای مقایسه میزان رشد جلبک فوق در مجموع شمارشها از آزمون غیرپارامتریک کروسکال-والیس استفاده شد که اختلاف معنی­دار بین شمارش­های اول تا پنجم محیط کشت‌های Z-8+N (009/0P=) و TMRL (027/0=P) نشان داد ولی نتایج آزمون من- ویتنی اختلاف آماری را در دو محیط کشت نشان نداد (065/0P=). بطورکلی نتایج حاصله موید آن است که محیط کشت Z-8+N  در مقایسه با محیط کشت TMRL برای رشد میکروجلبک سندسموس در شرایط آزمایشگاهی کارآمدتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of Microalgae (Scenedesmus Sp.) growth within the different medium (TMRL and Z-8+N) culture in Indoor lab condition

چکیده [English]

Abstract
At first microalgae (Scenedesmus sp.) was collected by plankton net (20 microns), samples from Khazarabad area (This research was performed by Caspian research group of fisheries and water pollutants). Samples were transferred into laboratory, isolated and purification by Pipette Pasture method. After the medium culture was made, the stoke of above green algae with primary culture density (7×106 cells/ml) was inoculated to medium culture at 25±2 temperature and 3500±350 LUX light density. This experiment was carried out for the study of growth. In this experiment, it was taken account 2 treatments and 3 replicates. The observation microalga was carried out by light microscope (40X). The tool of counting was utilized by Hemcytometer slide (for five grade samples counting). In addition the number of colony was separately counted. The average counting of colony in medium culture (TMRL&Z-8+N) constitutes five stage which were obtained 6.06×106±1.47×106 and 21.70×106±1.39×106, respectively. The average of single-cell colony with 53.5% and for cell colonies with 39.7% have the most colony growth that was attributed to TMRL and Z-8+N, respectively. The growth rate and growth coefficient was specially measured. These indices in TMRL & Z-8+N were 0.52 and 0.26, respectively. For comparison, the growth value  of above algae was used nonparametric Kroskal-wallis test for total counting, as it showed that there is significant difference from first to five counting in Z-8+N (P=0.009) and TMRL(P=0.027).   But the test of Mann-Whitney had no significant difference about 2 medium cultures (P=0.065). Generally, the comparison of 2 medium cultures was shown that the efficacy of Z-8+N medium culture was higher than TMRL medium culture for microalgae growth Scenedesmus in laboratory condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Scenedesmusو TMRL
  • Z-8+N
  • Indoor culture