نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش به‌منظور مقایسه تأثیر مخلوط پربیوتیکی (A-max) و پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید (MOS) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه‌ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشی به‌مدت 56 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/0، 5/1، 5/2 و 5/3 گرم پربیوتیک A-max و MOS به‌ازای هر کیلوگرم جیره، در قالب 9 تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش درون 36 مخزن با حجم آبگیری 1400 لیتر انجام شد. تعداد 50 عدد بچه‌ماهی کپور علفخوار با میانگین وزن ابتدایی 42/0±54/12 گرم درون مخازن ذخیره‌سازی شدند و تا حد سیری مورد تغذیه قرار گرفتند. براساس نتایج این پژوهش، افزودن پربیوتیک A-max در سطوح 5/0، 5/1 و 5/2 گرم در کیلوگرم جیره منجر به بروز تفاوت‌های معنی‌دار در افزایش وزن، درصد افزایش وزن، افزایش طول، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و غذای خورده شده روزانه و نسبت کارایی پروتئین گردید (05/0>P). به‌طوری‌که در تمام فاکتورهای بالا تیمار تغذیه‌شده با 5/1 گرم در کیلوگرم پربیوتیک A-max نسبت به سایر تیمارها و شاهد دارای بهترین شرایط بود. در همین حال استفاده از سطوح مختلف A-max در جیره غذایی تأثیر معنی‌داری بر بازماندگی نشان نداد (05/0<P). از نظر ترکیب نهایی لاشه نیز بهترین کیفیت در تیمار تغذیه‌شده با 5/1 گرم در کیلوگرم پربیوتیک A-max مشاهده شد. به‌طوری‌که این تیمار به‌طور معنی‌داری دارای کم‌ترین میزان چربی و بیش‌ترین میزان پروتئین در قیاس با شاهد بود (05/0>P). در این پژوهش سطوح مختلف MOS مصرفی در جیره تأثیر معنی‌داری بر هیچ‌یک از فاکتورهای رشد، تغذیه، بازماندگی و یا ترکیب لاشه نشان ندادند (05/0<P). در مجموع نتایج این پژوهش استفاده از 5/1 گرم در کیلوگرم پربیوتیک A-max در جیره بچه‌ماهی کپور علفخوار را دارای تأثیر مثبت و مناسب تشخیص می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of dietary prebiotics mixture (A-max) and mannan oligosacharide (MOS) on growth performance, survival rate and body composition in juvenile Grass carp (Ctenopharyngodon idella)

چکیده [English]

Abstract[1]
Effect of dietary prebiotics mixture (A-max) and mannan oligosaccharide (MOS), on growth performance, survival and body composition in Grass carp juvenile (Ctenopharyngodon idella) were investigated for 56 days. Practical diets were supplemented with 0, 0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 g/kg A-max and MOS in a totally randomized design trial in triplicate groups. The experiment carried out in 36 fiberglass tanks with filled with 1400 lit water. 50 Grass carp juveniles with initial average weight 12.54 ± 0.42g were stocked and fed up to satisfy. The results showed that usage of dietary A-max lead to significant differences in body weight increase, percentage of body weight increase, length increase, specific growth rate, feed conversion ratio, feed intake and protein efficiency ratio between treatments and control (p < 0.05). The best position was observed in the treatment which fed 1.5 g/kg A-max. On the other hand the treatments which fed A-max had no significant differences in survival rate with the control (P>0.05), even if the treatment which fed 1.5 g/kg prebiotic A-max showed significantly better position in body composition in comparison with the control and had significantly the most protein and less lipid amount (p < 0.05). In this study, the treatments which fed with MOS had no significant differences with control in any of growth, nutrition, survival and body composition factors (P>0.05). The experiment indicated that 1.5 g/kg dietary prebiotic A-max has benefit effects on juvenile grass carps.* Corresponding authors; shgh_science@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Prebiotic A-max
  • Prebiotic MOS
  • growth
  • body composition
  • Grass carp (Ctenopharyngodon idella)