نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
یکی از مشکلات پرورش ماهیان خاویاری طولانی بودن سیکل تکامل تخمدان و سن تولید خاویار می‌باشد. برای کاهش دوره تولید خاویار، مطالعه‌ای در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید رجایی برروی پرورش فیل‌ماهی و امکان تسریع بلوغ جنسی و تولید خاویار با استفاده از آب گرم زیرزمینی به‌عمل آمد. در این مطالعه لارو‌های فیل‌ماهی از زمان تکثیر تا رسیدن به مرحله بلوغ  در محیط بسته با استفاده ازحوضچه‌های فایبرگلاس و بتونی و غذاهای مختلف در طی 9 سال مورد پرورش قرار گرفته و فاکتورهای مختلف ثبت گردید. نتایج مطالعه نشان داد آب گرم زیرزمینی می‌تواند دوره زمانی مورد نیاز برای تولید خاویار را از 16 تا 18 سال به 9 سال کاهش دهد. بنابراین سن بلوغ در طبیعت حدود 77 تا 100 درصد بیشتر از سن بلوغ در شرایط پرورش با آب گرم می‌باشد. براساس محاسبات انجام شده روز درجه مؤثر برای رسیدن به بلوغ و تولید خاویار 63540 بوده است. آب گرم زیرزمینی سرعت رشد ماهی را تسریع کرد و ماهیان 299 گرمی در یک دوره 89 روزه 721 تا 732 گرم افزایش وزن داشتند که FCR بچه‌ماهیان در غذادهی با تناسب 5 درصد، 8 درصد و 11 درصد بیوماس به‌ترتیب 88/3، 07/5 و 47/7 بود و بچه ماهیان به‌طور متوسط در دوره پرورش روزانه 8 گرم افزایش وزن داشتند. با توجه به نتایج این تحقیق، آب گرم زیرزمینی یا آب خروجی نیروگاه‌ها می‌تواند رشد و بلوغ  این ماهی را تسریع نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of temperature on the growth and maturity of beluga (Huso huso)

چکیده [English]

Abstract[1]
Long-term duration of ovarian development cycle is an important problem in rearing of sturgeons. This study was done on the probable effects of temperature on the growth and accelerating of maturity in the beluga. For this reason beluga were reared from larval stage to final stage of maturity in 9 years. Results showed underground warm water can decrease duration of ovarian development cycle and fishes reached the maturity when they are 9 years old. Warm water also accelerated growth rate and fish reached to 2.3 kg at the end of the first year and to 4.8 kg at the end of second year. According to our results, beluga need 63540 day-degree to reach maturity in warm water. FCR (food conversation rate) in this experiment for %5, %8 and %11 feeding rate were 3.88, 5.07 and 7.47 respectively. The average of fishes daily growth was 8 g. It can be concluded warm water has an effect an acceleration of growth and maturity of beluga.*Corresponding author; rm_nazari@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Warm water
  • Maturity
  • growth
  • Huso huso