نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی در سال‌های اخیر گسترش زیادی یافته و در حال تجاری شدن است. افزودن مواد نانویی باعث بهبودی خواص ممانعت کنندگی پلیمرها در برابر گازهایی نظیر اکسیژن و دی اکسید کربن، افزایش ممانعت‌کنندگی در برابر اشعه ماوراء بنفش، استحکام مکانیکی، سفتی، پایداری و مقاومت حرارتی پلیمر پایه می‌شود. در این تحقیق فیلم نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن سبک و 5 درصد نانوذرات رس را به‌عنوان تیمار آزمایشی و فیلم پلی‌اتیلن سبک را به‌عنوان تیمار شاهد تولید و جهت بسته بندی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان و نگهداری در یخچال مورد استفاده قرار گرفت سپس جهت بررسی وضعیت کیفی فیله‌‌های بسته بندی شده در روزهای صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 نمونه‌برداری و از آزمون‌های شیمیایی (pH, TVB-N, PV, TBARS)، میکروبی (TVC, PTC, LAB, EBC and H2S producing bacteria) و حسی استفاده گردید. براساس نتایج بدست آمده، اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای شاهد و آزمایشی در روزهای مختلف نمونه‌برداری مشاهده و در نتیجه مدت ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در تیمارهای شاهد و آزمایشی به‌ترتیب 13 تا 15 و 18 تا 20 روز تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of packaging with nanocomposite film clay/low density polyethylene (LDPE) on the chemical, microbiological and sensory properties fillet of Oncorhynchus mykiss during storage at refrigerator

چکیده [English]

Abstract
Application of Nanotechnology in the food packaging industry in recent years become more widespread and is being commercialized. Add nanomaterials, caused an improvement barrier properties of polymers to gases such as oxygen and carbon dioxide, increased UV rays barrier, mechanical strength, stiffness, stability and heat resistance of the base polymer. in this study composite film with 5% nanoparticles of clay  were produced as experimental treatment and low density polyethylene(LDPE) film as a control treatment and was used for packing rainbow trout fillet and kept in the refrigerator. Then to investigate the quality fillets packed on days zero, 5, 10, 15, 20 and 25 was used chemical tests (pH, TVB-N, PV, TBARS), microbial (TVC, PTC, LAB, EBC and H2S producing bacteria) and sensory. Based on the results obtain of the tests and data analysis have been observed significant differences between treatments on different days and thus, shelf-life of rainbow trout fillet have been determined in the control and experimental treatments respectively, 13 to 15 and 18 to 20 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rainbow trout
  • Low density polyethylene (LDPE)
  • Shelf- life
  • clay nanoparticles