نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌کارگیری روش‌های مختلفی برای تشخیص جنسیت ماهیان خاویاری ضروری به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش، 206 قطعه از 4 گونه تاس‌ماهیان شامل 30 قطعه تاس‌ماهی ایرانی، 40 قطعه تاس‌ماهی شیپ، 121 قطعه فیل‌ماهی و 15 قطعه ازون‌برون که در محدوده سنی بین 7-2 سال قرار داشتند، با استفاده از روش‌های بیوپسی، لاپاراسکوپی و سوک‌زنی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیوپسی و بافت‌شناسی نشان داد که در تاس‌ماهی ایرانی پرورشی، 16 عدد ماده و 14 عدد از آن‌ها نر و در فیل‌ماهی پرورشی، 31 عدد ماده و 29 عدد نر بودند. براساس نتایج لاپاراسکوپی، از تاس‌ماهی شیپ پرورشی، 17 عدد ماده، 15 عدد نر و 8 عدد غیرقابل تشخیص، و از فیل‌ماهی پرورشی 29 عدد ماده، 23 عدد نر و 9 عدد غیرقابل تشخیص بودند. در روش سوک‌زنی، از 15 ازون‌برون پرورشی، 5 عدد ماده و 3 عدد نر و مابقی آن‌ها قابل تشخیص نبودند. برای تعیین مراحل تکامل غدد جنسی در ماهیان خاویاری، روش لاپاراسکوپی به‌علت نیمه‌تهاجمی بودن و با القاء حداقل استرس به ماهی، یک روش کارآمد برای شناسایی جنس نر و ماده در سنین 5/2 سال به بالا می‌باشد. ولی برای 5/2 سال به پایین، روش بیوپسی به‌منظور انجام بافت‌شناسی هر چند روشی تهاجمی است ولی مطمئن‌ترین روش در شناسایی جنسیت و روش سوک‌زنی برای ماهیانی که در مرحله بلوغ جنسی قرار دارند، برای اهداف هورمون‌تراپی مناسب می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of some methods for sexual maturation stages detection in sturgeon

چکیده [English]

Abstract[1]
Using of different methods such as biopsy, laparoscopy and trocar methods are necessary for sex detection of sturgeon. In this study, 206 sturgeon including 30 Acipenser persicus, 40
A. nudiventris, 121 Huso huso and 15 Acipenser stellatus 2-7 year - old were studied. Biopsy and histological results showed in A. persicus, 16 were female and 14 were male and in
Huso hus
o, 31 were female and 29 were male, respectively. In laparoscopy method, in farmed A. nudiventris 17 were female, 15 were male and 8 were undetectable and in Huso huso 29 were female, 23 were male and 9 were undetectable. In trocar method in farmed A. stellatus 5 were female, 3 were male and 7 were undetectable. For maturation stages detection in sturgeon, the laparoscopy method was an applicant method because of semi - invasive and inducing lowest stress to fish for detecting males and females at ages upper 2.5 year. Although biopsy method was more invasive, but was more confidence for ages lower than 2.5 year. For adult fish, trocer method was suitable.* Corresponding authors; alihallajian@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sturgeon
  • Sex detection
  • Biopsy
  • Laparoscopy
  • Trocar